Χωρίς ψήφο ξανά η Αυτοδιοίκηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

Στην ίδια γραμμή με την προηγούμενη Κυβέρνηση κινείται και η νέα, όσον αφορά τη συμμετοχή του ανώτατου θεσμικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Αυτό προκύπτει από το άρθρο 108 του πρώτου νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Το άρθρο 5 του ν.4440/2016

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα βάσει του αρ.5 του ν.4440/2016, στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας συμμετέχει μόνο ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

Ως απλός παρατηρητής, τη στιγμή η Επιτροπή έχει μείζονος σημασίας αρμοδιότητες για αυτοδιοικητικά ζητήματα, όπως να αξιολογεί τα αιτήματα των Δήμων για τo προσωπικό που αιτούνται να λάβουν μέσω Κινητικότητας, να αξιολογεί την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων σε Δήμους λόγω σοβαρών και επειγουσών αναγκών,  να γνωμοδοτεί για τη συγχώνευση Φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Φορέων και γενικά για ζητήματα σχετικά με τη στελέχωση. 

Η νέα Κυβέρνηση, λοιπόν, κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή την ίδια ακριβώς διατύπωση.

Το άρθρο 108

Με το άρθρο 108 του νομοσχεδίου, αντικαθιστά ολόκληρο το αρ.5 του ν.4440/2016. Στο επίμαχο σημείο η διατύπωση κατατέθηκε όμοια με τη διατύπωση του ΣΥΡΙΖΑ, ήτοι αναφέρει: 

«Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. και ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.».

Αντιθέτως, την ίδια στιγμή προσθέτει στα Μέλη της Επιτροπής Γενικό Γραμματέα από το Υπουργείο Οικονομικών [«(ε)τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του αρμοδίου για θέματα προϋπολογισμού Υπουργείου, (…) Μέχρι τον ορισμό των Υπηρεσιακών Γραμματέων (…) ορίζονται ως μέλη Γενικοί Γραμματείς που καθορίζονται με αποφάσεις των οικείων Υπουργών.»]