Το ΕλΣυν για τη νομιμότητα επιδόματος Δημοτικών Υπαλλήλων σε δίκτυα

Τη νομιμότητα καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε υπαλλήλους Δήμου με απασχόληση στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης,κλάδου Δ.Ε. Τεχνιτών Ύδρευσης, Δ.Ε. Τεχνιτών Υδραυλικών και Δ.Ε. Υδραυλικών,  αφορά η αριθμ.100/2019 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η υπόθεση είχε ανακύψει από τη διαφωνία Επιτρόπου να θεωρήσει χρηματικά εντάλματα σχετικών ποσών, με την αιτιολογία ότι οι εν λόγω μόνιμοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας &Ανακύκλωσηςτου Δήμου δεν απασχολούνταν κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, κατά παράβαση των διατάξεων του αρ.98 του ν.4483/2017, πέρα του ότι οι εν λόγω εργασίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ (Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης)του Δήμου.

Στην Πράξη περιέχεται, μεταξύ άλλων, μνεία και εγγράφου «της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο η ειδικότητα του υδραυλικού υπάγεται “ανεξαιρέτως στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, υπό την προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην ειδικότητα αυτή”».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν δικαιολογείται η καταβολή του επιδόματος στους φερόμενους ως δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου.

Υπογράμμισε ότι «για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κρίσιμο είναι το λειτουργικό κριτήριο της απασχόλησης του εργαζομένου, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε χώρους και ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του και δεν αρκεί το οργανικό κριτήριο της κατοχής ορισμένης θέσης αντίστοιχης ειδικότητας. Κατά συνέπεια, τα αναφερόμενα στο προσκομισθέν, με το έγγραφο επανυποβολής, 20876/18.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δενασκούν, κατά νόμο, επιρροή στην υπό κρίση υπόθεση».

Το Κλιμάκιο καταλήγει ότι από το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που προσκομίστηκαν, δεν προκύπτει ότι οι υπάλληλοι απασχολήθηκαν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του εν λόγω επιδόματος, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4483/2017. Τούτο προκύπτει προδήλως από τις βεβαιώσεις, που εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου (Διευθύνσεις Καθαριότητας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων), στον οποίο ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι, σε καμία εκ των οποίων δεν γίνεται αναφορά σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση αυτών στους χώρους και στις ειδικότητες αυτές, ανεξαρτήτως του ότι σε ορισμένες εξ αυτών βεβαιώνεται η απασχόληση και σε χώρους που δεν δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος αυτού, όπως λ.χ. σε δίκτυα άρδευσης.

Σημειώνει, επίσης, πως βεβαιώσεις που εκδόθηκαν από τηνΔΕΥΑ για ορισμένους εκ των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως του ότι αυτοί δεν ανήκουν οργανικά στην δημοτική αυτή Επιχείρηση, δεν δύνανται να δικαιολογήσουν την καταβολή του ως άνω επιδόματος, προεχόντως διότι βεβαιώνουν την, πέραν της απασχόλησής τους στο Δήμο, παράλληλη – και όχι αποκλειστική – απασχόληση τους σε εργασίες της αρμοδιότητας της δημοτικής αυτής Επιχείρησης.

Επομένως, η δαπάνη είχε κριθεί μη νόμιμη και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής πωςδεν έπρεπε να θεωρηθούν.