Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου θα συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο Φιλοθέης-Ψυχικού. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 196/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1937/31-8-2011 τ. Β΄) περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού». Προσαρμογή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4623/2019.
 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 197/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1937/31-8-2011 τ. Β΄) περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού». Προσαρμογή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4623/2019.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135/20111 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1164/8-11-2011 τ. Β΄) περί σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Ο.Κ.Α.Π.Α)».  Προσαρμογή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4623/2019.
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137/20111 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1164/8-11-2011 τ. Β΄) περί σύστασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)». Προσαρμογή στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4623/2019.
 5. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» – Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» – Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 8. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Φυσικού Αερίου «Αθηναϊκό Αέριο».
 9. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019  έως 31-12-2020.
 10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΒΑΠ)».
 11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καθώς και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  έτους 2019.
 12. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 209/25-9-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 13. Λήψη απόφασης περί του αιτήματος τροποποίησης ως προς τον χρόνο της σύμβασης με την εταιρεία STARGUARD ΕΠΕ «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρ.21 παρ.11 Ν.3731/2008)» ποσού 553.688,31€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.