Τι θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης

Την ερχόμενη Τρίτη στις 18:00 πραγματοποιείται το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα κάτωθι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση και αποδοχή του Δημοτικού Συμβουλίου του περιεχομένου της από 14.1.2013 αίτησης ακυρώσεως του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ και επικαιροποίηση του ενδιαφέροντος του Δήμου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης με θέμα :«Βεβαίωση προστίμων που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». (Εισηγητής ο κ. Δρομάζος).
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης με θέμα :«Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπέρ Δήμου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 5 Ν. 2130/1993, ως ισχύει». (Εισηγητής ο κ. Δρομάζος).
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης με θέμα : «Βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας («Τ.Α.Π.»), κατ’ εφαρμογή της παρ. 18 του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993, ως ισχύει». (Εισηγητής  ο κ. Δρομάζος).
  5. Eπιχορήγηση του Συλλόγου: «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ» έτους 2020. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
  6. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, επί των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός).
  7. Έγκριση μελέτης της υπηρεσίας Πρασίνου με τίτλο «Περιγραφή Κεντρικού Συστήματος Τηλεελέγχου Άρδευσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.
  8. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση «Κεντρικού Συστήματος Τηλεελέγχου Άρδευσης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού» στο «Πράσινο Ταμείο ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 Άξονας προτεραιότητας 1«Αστική Αναζωογόνηση 2019» Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο 2.4. Βελτίωση και συμπλήρωση υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, κυρίως μέσω φυτεύσεων και βελτίωσης των σχετικών υποδομών.