Τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού , στο οποίο θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:

 1. Α) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας , Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού» (Ο.Κ.Α.Π.Α), Β) Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, Γ) Ορισμός θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 2. Α) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.), Β) Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
 3. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει. (εισηγητής κ. Δήμαρχος).
 4. Υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β’ τριμήνου του έτους 2019. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος ).
 5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου προς παραλαβή του ακινήτου ευρισκόμενου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Β’ αρ.11, εμβαδόν 11,61 τ.μ. στην Άνω Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης.
 6. Aνάκληση της υπ’ αριθμ. 179/17.07.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση νέας απόφασης έγκρισης του από 12.06.2019 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ». (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός ).
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 34/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 10. Έγκριση πρακτικού της τριμελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου παρελθόντων ετών Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. (εισηγήτρια κ. Κιρπότιν Ληξίαρχος Φιλοθέης)
 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 331/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός).
 12. Καθορισμός των ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
 13. Νομιμοποίηση –Επικαιροποίηση εκπροσώπων του Δήμου για τα Πιστωτικά Ιδρύματα. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
 14. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.16/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Παπαχρόνης).
 15. Λήψη απόφασης περί επέκτασης διάρκειας του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020 του Ο.Α.Ε.Δ. για τους απασχολούμενους στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
 16. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 173/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός).
 17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός).
 18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).