Τι θα συζητηθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα

Την Δευτέρα 23ης Σεπτεμβρίου, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα σημαντικότερα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
  2. Εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2019
  3. Έκδοση εντάλματος πληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας : “Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού Γραφείο Κίνησης Οχημάτων”.
  5. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου
  6. Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων : “Δικαιολογητικά Συμμετοχής”, “Τεχνική Προσφορά” και “Οικονομική Προσφορά” του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια: “Δημιουργία Θεματικού εκπαιδευτικού χώρου παιδικής αναψυχής στην παιδική χαρά Μακεδονίας”