Τι φέρνει στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού το Προσχέδιο Προϋπολογισμού

Σειρά αυτοδιοικητικών αναφορών περιλαμβάνει το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2020, που κατετέθη στη Βουλή την 7η Οκτωβρίου από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρ. Σταικούρα.

Στο Psychiko24 τις σταχυολόγησε κατωτέρω :

2019

“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου π/υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 152 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον δημοσιονομικό στόχο του π/υ του 2019.

Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης οφείλεται στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνεςέναντι των προβλέψεων.”

2020 (Σενάριο βάσης)

“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου π/υ της Τ.Α. για το 2020, σύμφωνα με το σενάριο βάσης, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 49 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 103 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης για το 2019.

Κύριος παράγοντας της μεταβολής αυτής είναι η πρόβλεψη για αυξημένη εκτέλεση επενδυτικών δαπανών, λόγω της αναμενόμενης ωρίμανσης έργων που εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Φιλόδημος Ι και ΙΙ.”

  2018 2019 2020
Πραγμ/σεις Π/Υ Εκτίμηση Πρόβλεψη
Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA 670 244 152 49
ΕΣΟΔΑ 7.093 6.164 6.252 6.445
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 4.527 3.499 3.596 3.804
Τόκοι πιστωτικοί 52 51 53 56
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -18 -23 -23 -23
Φόροι 1.695 1.771 1.762 1.750
Λοιπά Έσοδα 836 865 864 858
ΕΞΟΔΑ 6.423 5.920 6.100 6.397
Παροχές σε εργαζομένους 2.375 2.409 2.472 2.506
Τόκοι χρεωστικοί 65 57 58 55
Κοινωνικές παροχές 935 159 172 244
Αντικριζόμενα έξοδα 0 0 0 0
Λοιπά έξοδα 1.924 1.891 1.977 1.984
Επενδυτικές δαπάνες 1.124 1.404 1.421 1.608

2020 (Σενάριο με ενσωματωμένες τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις)

“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου π/υ της Τ.Α. για το 2020, μετά τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 194 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 145 εκατ.ευρώ, σε σχέση με το σενάριο βάσης,λόγω ενίσχυσης των λοιπών εσόδων κυρίως από τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις των στοιχείων τετραγωνικών μέτρων και εισοδημάτων για τον ορθό υπολογισμό των τελών (καθαριότητας / ηλεκτροφωτισμού, ακίνητης περιουσίας / φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.”

Ειδικότερα:

  2018 2019 2020
Πραγμ/σεις Π/Υ Εκτίμηση Πρόβλεψη
Ισοζύγιο OΤΑ κατά ESA 670 244 152 194
ΕΣΟΔΑ 7.093 6.164 6.252 6.591
Τρέχουσες και λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 4.527 3.499 3.596 3.804
Τόκοι πιστωτικοί 52 51 53 56
Αντικριζόμενα έσοδα (καθαρά) -18 -23 -23 -23
Φόροι 1.695 1.771 1.762 1.894
Λοιπά Έσοδα 836 865 864 859
ΕΞΟΔΑ 6.423 5.920 6.100 6.397
Παροχές σε εργαζομένους 2.375 2.409 2.472 2.506
Τόκοι χρεωστικοί 65 57 58 55
Κοινωνικές παροχές 935 159 172 244
Αντικριζόμενα έξοδα 0 0 0 0
Λοιπά έξοδα 1.924 1.891 1.977 1.984
Επενδυτικές δαπάνες 1.124 1.404 1.421 1.608

Στις “παρεμβάσεις βελτίωσης του δημοσιονομικού αποτελέσματος”υπάρχει η “επισκόπηση δαπανών και εσόδων και αύξηση αποτελεσματικότητας Γενικής Κυβέρνησης”, όπου συμπεριλαμβάνεται “η βελτιστοποίηση μεθόδων είσπραξης δημοτικών εσόδων

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Αυτοδιοίκησης, μπορείτε να δείτε ειδικές αναφορές στους Πίνακες 2.3, 2.4 και 2.5 στις σελίδες 31 και 32.

Τέλος, γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση, αναφερόμενη στις δράσεις για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της δημοσιονομικής στρατηγικής της για το έτος 2020, κάνει την εξής μνεία:

“η συγκέντρωση των πλεοναζόντων διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικότερων πολιτικώνδιαχείρισης ρευστότητας”.

Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται και για το 2019.