Τι φέρνει στην Αυτοδιοίκηση ο Προϋπολογισμός του 2020

Σειρά αυτοδιοικητικών αναφορών περιλαμβάνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2020, που κατετέθη στη Βουλή την 21ηΝοεμβρίου από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρ. Σταικούρα. Το hefhmerida.gr τις σταχυολόγησε κατωτέρω :

2019:“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Π/Υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2019, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να ανέλθει σε πλεόνασμα ύψους 174 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 70 εκατ. ευρώ σε σχέση με το δημοσιονομικό στόχο του Π/Υ του 2019 (244 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης οφείλεται στις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες έναντι των προβλέψεων.”

2020:“Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου Π/Υ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2020 μετά τις προτιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναμένεται να διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 201 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις 2019, λόγω ενίσχυσης των λοιπών εσόδων από τη δυνατότητα βεβαίωσης των τελών καθαριότητας/ηλεκτροφωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων (επιφάνεια, παλαιότητα, αξία κ.λπ.), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. ”

“Μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Π/Υ στους ΟΤΑ (σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία20192020
ΕκτιμήσειςΠροβλέψεις
I. Αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ)2.4182.514
α) ΚΑΠΔήμων1.7591.857
β) ΚΑΠΠεριφερειών659657
II. Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού85
IIΙ. Επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού78190
α) Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών54175
β) Επιχορηγήσεις από λοιπά Υπουργεία2415
Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Π/Y στους ΟΤΑ(Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)2.5042.709

“Ενοποιημένος Π/Υ ΟΤΑ (σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία20192020
ΕκτιμήσειςΠροβλέψεις
Α] ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6)7.1447.524
1) Μεταβιβάσεις από Τακτικό Π/Υ2.5042.709
2) Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ1.0961.110
3) Τόκοι5356
4) Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ3131
5) Λοιπά έσοδα2.6202.749
– Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα1.0921.187
– Έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη, δικαιώματα καιπαροχήυπηρεσιών519581 
– Λοιπά ίδια έσοδα498442
– Έσοδα ΠΟΕ511539
6) Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων840869
Β] ΕΞΟΔΑ (1+2+3+4+5+6)6.9687.314
1) Αμοιβές προσωπικού2.4782.510
2) Προνοιακά επιδόματα163235
3) Τόκοι5855
4) Δαπάνες για επενδύσεις1.4381.634
5) Λοιπές δαπάνες1.9691.988
– Πληρωμές ΠΟΕ285299
– Μεταβιβάσεις σε τρίτους219219
– Λοιπές λειτουργικές δαπάνες1.4651.470
6) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων863892
Γ] Ταμειακό ισοζύγιο (Α – Β)176210
Δ] Εθνικολογιστικές προσαρμογές-3-9
Ε] Ισοζύγιοκατά ESA (Γ + Δ)174201

“ΚΑΠ των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ειδική επιχορήγηση Δήμων, λοιπές αποδόσεις σε Δήμους και λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ A’ και B’ βαθμού από τον Π/Υ του ΥΠΕΣ(σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορία20192020
ΕκτιμήσειςΠροβλέψεις
Α]ΟΤΑ Α΄ βαθμού – Δήμοι(Ι + ΙΙ + ΙΙΙ + IV)1.8112.037
Ι. ΚΑΠ Δήμων (α + β + γ)1.7591.857
α. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας728668
β. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων9011.088
γ. Απόδοση στους Δήμους ποσοστού επί του ΕΝΦΙΑ130101
ΙΙ. Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ Α’ βαθμού24172
III. Λοιπές αποδόσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού85
IV. Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού202
Β]ΟΤΑ Β’ βαθμού – Περιφέρειες (Ι + ΙΙ)670657
Ι. ΚΑΠ Περιφερειών (α+β)659657
α. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί του φόρου προστιθέμενης αξίας219202
β. Απόδοση στις Περιφέρειες ποσοστού επί των καθαρών συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων440455
ΙΙ. Λοιπές επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ β’ βαθμού110
Γ] ΚΑΠ OTAΑ’ και Β’ βαθμού (Α.Ι + Β.Ι)2.4182.514
Δ] Σύνολο μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Π/Υτου ΥΠΕΣ(Α + Β)2.4812.695

Υπουργείο Εσωτερικών (…) Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) και λοιπές μεταβιβάσεις στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

“ (…) Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στους Δήμους, εκτιμάται να διαμορφωθούν το 2019 στα 1.759 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 προβλέπεται να ανέλθουν στα 1.857 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το 2019 λαμβάνουν ειδική επιχορήγηση ύψους 24 εκατ. ευρώ, η οποία καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας και τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Το 2020, η ειδική επιχορήγηση προβλέπεται να ανέλθει στα 172 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλύψει τη δαπάνη μισθοδοσίας επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020), το κόστος του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και την ολοκλήρωση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Επισημαίνεται ότι, οι ΚΑΠ των Δήμων στο 2020 είναι μειωμένοι κατά 670 εκατ. ευρώ όπως και το 2019, λόγω καταβολής των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ. Οι ΚΑΠ που θα διατεθούν στις Περιφέρειες, εκτιμάται να διαμορφωθούν, το 2019, στα 659 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020, προβλέπονται να ανέλθουν στα 657 εκατ. ευρώ. Ομοίως και στις Περιφέρειες οιΚΑΠ το 2020 είναι μειωμένοι κατά 70 εκατ. ευρώ, όπως και το 2019, λόγω καταβολής του διατροφικού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ. ”

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Αυτοδιοίκησης, μπορείτε να δείτε ειδικές αναφορές στους Πίνακες 3.30, 3.32, 3.33 στις σελίδες 122 και 123 της Εισηγητικής Έκθεσης του Π/Υ.

Τέλος, γενικότερα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση, αναφερόμενη στις δράσεις για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της δημοσιονομικής στρατηγικής της για το έτος 2020, κάνει την εξής μνεία:“η συγκέντρωση των πλεοναζόντων διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικότερων πολιτικών διαχείρισης ρευστότητας”.Η ίδια φράση επαναλαμβάνεται και για το 2019.