Τι αλλάζει για Γενικούς Γραμματείς Δήμων-Εκτελεστικούς γραμματείς Περιφερειών

Μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο για τους Γραμματείς των ΟΤΑ περιλαμβάνει το υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο, συνδυαστικά στα άρθρα 5 και 15.

Μεταξύ αυτών, εντοπίζεται διάταξη πως η Απόφαση για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα Δήμου θα ισχύει από την υπογραφή της. 

Η νομοθετική παρέμβαση ακούγεται μεν τυπική, αλλά αποτελεί ικανοποίηση αυτοδιοικητικού αιτήματος

Μέχρι σήμερα ο διορισμός ξεκινούσε από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και όχι από την υπογραφή.  Εξαιτίας αυτού, οι Γενικοί Γραμματείς στους Δήμους έχαναν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχαν πράγματι παράσχει ατύπως υπηρεσίες πλάι στο Δήμαρχο. Διάστημα  που ήταν σύνηθες να ανέρχεται περίπου σε δύο μήνες (δεδομένου π.χ. ότι πριν το Εθνικό Τυπογραφείο μεσολαβεί και η αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Η ίδια τροποποίηση εισάγεται και για τους Εκτελεστικούς Γραμματείς των Περιφερειών

Επιπλέον, για τους Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών, καταργείται η πρόβλεψη του εδαφίου α’ της παρ.3 του αρ.242 ν.3852/2010 που προβλέπει ότι ο διορισμός τους« γίνεται κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας Προκήρυξης ».

Ορίζεται, επίσης,πως κατά την πρώτη θητεία των Δημοτικών Αρχών στους Δήμους που δημιουργήθηκαν με το άρθρο 154 παρ.1 του ν.4600/2019, μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου,ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, αυτό κρίνεται σκόπιμο για την ταχύτερη οργάνωση και την κατά το δυνατόν άμεση λειτουργία όλων των δημοτικών Υπηρεσιών με την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για τους Δήμους Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βελβεντού, Σερβίων.

Ας δούμε πως διαμορφώνονται στο εξής οι σχετικές διατάξεις:

Ι] Αρ.5 παρ.5 Ν/Σ:

« 5. Το πρώτο εδάφιο της περ.α’ της παρ. 3 του αρ.242 του ν.3852/2010 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ »

->πρώτο εδάφιο περ.α’ παρ.3 αρ.242 «Εκτελεστικός Γραμματέας» ν.3852/2010:

« 3.α. Ο διορισμός του γίνεται κατόπιν επιλογής, στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης. »

ΙΙ]Η παρ.1 του αρ.161 του ν.3584/2007αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δήμοι με πληθυσμό πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και Δήμοι που είναι πρωτεύουσες νομών ως και Σύνδεσμοι Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους, εφόσον έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τους να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα.

Δήμοι που συνέστησαν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα βάσει του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους.

Κατά την ΠΡΩΤΗ  ΘΗΤΕΙΑ των δημοτικών αρχών στους Δήμους που συστάθηκαν με το αρ.154 παρ.1 του ν.4600/2019 (Α’ 43) μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας, χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του πληθυσμιακού κριτηρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας».

ΙΙΙ] Στο τέλος της παρ.2 του αρ.161 του ν. 3584/2007, προστίθεται εδάφιο, ως εξής :

«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, για όλες τις συνέπειες.»

ΙV] Στην παρ.2 του αρ.242 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής :

«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα οργάνου ισχύει ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, για όλες τις συνέπειες.»