Στις 29 Μαϊου διεξάγεται ο διαγωνισμός για την ασφάλιση ακινήτων και μεταφορικών μέσων

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση των ακινήτων και μεταφορικών μέσων του Δήμου για ένα έτος [CPV: 66515200-5, 66514110-0], εκτιμώμενης αξίας 55.805,00 € και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, στις 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 10:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 3ο όροφο.

Οι υποψήφιοι πάροχοι οι οποίοι αδυνατούν να παραστούν κατά την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μπορεί να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο όροφο), με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 μέσα, επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή τις 28/05/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, ειδάλλως είναι εκπρόθεσμη και επιστρέφεται, χωρίς να αποσφραγιστεί.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 1.116,10 €. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες [Αρμόδια υπάλληλος: κ. Άννα Ορτεντζάτου τηλ. 213-2014.726, fax: 210-6722934 e-mail: a.ortentzatou@0177.syzefxis.gov.gr].

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ασφάλιση ακινήτων
  5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων
  6. ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)