Σε μία Εγκύκλιο όλες οι αλλαγές στην Αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων

Τροποποιήθηκε, το νομικό πλαίσιο της Αξιολόγησης των Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα, με το πρόσφατο Ν/Σ-σκούπα (πλέον ν.4735/2020 ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της ψήφισης και δημοσίευσης του νόμου, εκδόθηκε η Εγκύκλιος για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Όπως σημειώνει η Εγκύκλιος, ειδικά όσον αφορά τους αξιολογούμενους, το α’ εδάφιο της παρ.3 του αρ.19 του ν.4369/2016 αντικαταστάθηκε ως εξής: «3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε 7 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή».

Για τους αξιολογητές και τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, στο αρ.16 του ν.4369/2016 (Α΄ αντικαταστάθηκαν οι περ. β΄ και δ΄ της παρ.2, και προστέθηκε γ’ εδάφιο στην περ.α΄ της παρ.3 ως εξής:

2. β) Η προθεσμία της περ.α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή πριν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου, λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.

δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως μοναδικός αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το 1/3 της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή µη ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης από τους αξιολογητές, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού διενεργεί έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων».

Η Εγκύκλιος αναφέρεται και στις νέες διατάξεις για τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης.