Σε ΦΕΚ οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εσωτερικών Θ.Λιβάνιου

Με Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3180/12.8.2019), καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου.

Συγκεκριμένα, θα είναι στο εξής αρμόδιος για την « άσκηση των αρμοδιοτήτων του συνόλου των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης ».

Για να γίνει αντιληπτό το πεδίο που ανέλαβε, χρειάζεται να ανατρέξουμε στο π.δ. 84/2019 με το οποίο δημιουργήθηκε η «Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης» στο νέο Υπουργείο Εσωτερικών.  Οι οργανικές μονάδες της – για το σύνολο των οποίων θα είναι αρμόδιος ο Υφυπουργός – καθορίστηκαν στην παρ.1 του αρ.12 του π.δ. 84/2019 ως εξής:

– Από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών: 

i) η Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ii) η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής, 

iii) η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σημειώνουμε ότι σε αυτήν περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η Διεύθυνση Εκλογών). 

– Από το πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης: η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, πλην των Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, βάσει της Κοινής Απόφασης Μητσοτάκη – Θεοδωρικάκου, στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται: 

1) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες, 

2) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων, 

3) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, 

4) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, 

5) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 

6) η σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, 

7) η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου αυτού,

8) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς. 

Όλες οι προαναφερθείσες, πλην της περίπτωσης (7), μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Υπογραμμίζεται πως, με το 3ο άρθρο της Απόφασης, εξαιρούνται των ανωτέρω και παραμένουν στον Π. Θεοδωρικάκο: 

(α) η νομοθετική πρωτοβουλία, 

(β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

(γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η μετάταξη του κάθε φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικού.

Με την ίδια Απόφαση ανετέθησαν οι αρμοδιότητες και στον δεύτερο Υφυπουργό Εσωτερικών, Θ. Καράογλου, που είναι ουσιαστικά εκείνες του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης και των νομικών προσώπων που ανήκαν σε αυτό.