Προθεσμία 1 μήνα σε Δήμους για το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Δημοσιεύθηκε την 27η Νοεμβρίου, έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με το οποίο διαβιβάζει, μεταξύ άλλων, στους Δήμους και στις Περιφέρειες την  1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ», στα πλαίσια του γενικού σχεδίου πολιτικής προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».

Οι Δήμοι, με βάση τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο, καλούνται να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού εντός 1 μηνός από τη λήψη του εγγράφου.  Οδηγίες για σχεδιασμό των Δήμων, σε εναρμόνιση με το «ΒΟΡΕΑΣ» και τα σχέδια των οικείων Περιφερειών στο πλαίσιο εφαρμογής του αρ.63 του ν.3852/2010, δίνονται στο Μέρος XΙV αυτού.

Οι οδηγίες σχεδίασης καθορίζουν ενιαία δομή και περιεχόμενο των σχεδίων για όλους τους Δήμους, διασφαλίζουν την εναρμόνιση των σχεδίων των Δήμων με το Γενικό Σχέδιο και τα σχέδια των Περιφερειών.

Διευκρινίζεται ότι Δήμοι των οποίων τα πολεοδομικά συγκροτήματα περιβάλλονται εξ ολοκλήρου από άλλα πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων Δήμων, ο σχεδιασμός τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών θα πρέπει να επικεντρωθεί στον συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου στην αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου, καθώς και στις συνέργειες με άλλους Φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπως κίνηση μέσων μαζικής μεταφοράς, κλπ., με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών που οδηγούν σε κρίσιμες υποδομές (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αεροδρόμια, Λιμάνια, Σχολικά συγκροτήματα, κλπ,), δεδομένου ότι οι ανωτέρω Δήμοι δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα υποστήριξης άλλων Φορέων για έρευνα και διάσωση λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, κλπ.

Δεδομένου ότι η οργάνωση των υπηρεσιών, τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθούν για την υλοποίηση του σχεδίου του Δήμου διαφοροποιούνται από Δήμο σε Δήμο, το σχέδιο σε επίπεδο Δήμου με την εγκεκριμένη δομή και περιεχόμενα, εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.   Τα σχέδια των Δήμων, μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά, χωρίς περαιτέρω έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι το «ΒΟΡΕΑΣ» έχει τύχει της εγκρίσεώς του.

Οι Περιφέρειες, με βάση τα προβλεπόμενα στο «ΒΟΡΕΑΣ», καλούνται να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού εντός 1 μηνός από τη λήψη του. Οδηγίες για τη σύνταξη σχεδίων των Περιφερειών σε εναρμόνιση με το Γενικό Σχέδιο, στο πλαίσιο εφαρμογής του αρ.174 του ν.3852/2010 δίνονται στο Μέρος XΙV.  Δεδομένου ότι η οργάνωση των υπηρεσιών, τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα διατεθούν για την υλοποίηση του σχεδίου της Περιφέρειας διαφοροποιούνται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, το σχέδιο σε επίπεδο Περιφέρειας με την εγκεκριμένη δομή και περιεχόμενα, εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.