Προσλήψεις 20 ατόμων στον Δήμο Φιλοθεής -Ψυχικού-Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοίνωσε χθες την Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρακάτω Ανακοίνωση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3384/2007.  Τα ειδικά τυπικά προσόντα των υποψηφίων περιγράφονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση.

Δείτε την Ανακοίνωση, ΕΔΩ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95, Ψυχικό, τηλ: 213 2014 722, 737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης.