Προσλήψεις 2021: Παράταση της τελευταίας στιγμής στην υποβολή Αιτημάτων

Στις 21 Αυγούστου θα έληγε η προθεσμία που έθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να υποβάλουν αιτήματα προσλήψεων για το 2021.

Με Ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα  του “Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Απογραφή” δόθηκε παράταση επτά ημερών.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκε το εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία καταχώρισης αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) εγκυκλίου, μέχρι και τις 28-08-2020. »

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία – που τώρα τροποποιήθηκε με την ανωτέρω Ανακοίνωση – είχε οριστεί μέσω επίσημου διοικητικού εγγράφου, ήτοι Εγκυκλίου υπογεγραμμένης από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Κατά τα λοιπά, μπορείτε να θυμηθείτε όλο το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες για τα αιτήματα προσλήψεων έτους 2021:

– για την 1η Εγκύκλιο «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του Δημοσίου Τομέα έτους 2021» 

– για την 2η Εγκύκλιο «Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021»