Πρόσκληση 15 εκατ. προς τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για απόκτηση κοινόχρηστων χώρων

Το Πράσινο Ταμείο, ως Φορέας αξιοποίησης των πράσινων πόρων δυνάμει του ν.3889/2010, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως κοινόχρηστοι χώροι» όπως προβλέπεται στην περ.ηπαρ.1του αρ.77 του ν.4495/2017.

Σκοπός του Προγράμματος με τίτλο «απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2019» προϋπολογισμού 15.000.000,00 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού όλης της Χώρας.

Τα αιτήματα των Ο.Τ.Α. αφορούν ώριμες απαλλοτριώσεις σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους συμπληρώνοντας το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση και στον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος.

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 30η Δεκεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.