Παράταση προθεσμιών για τη λειτουργία παιδικών σταθμών: Τι επισημαίνει το ΥΠΕΣ

Στο αρ.13 του ν.4623/2019 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του π.δ.99/2017.

Ειδικότερα, σε έγγραφο που απηύθυνε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επισημαίνονται τα εξής:

Α) Με την παρ.1 του νέου άρθρου παρατείνεται έως την 31.12.2019 η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: « 1. Η προθεσμία της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περ.α΄ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019, για τις εξής περιπτώσεις:

(α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του αρ.4 του Κεφαλαίου Α΄ και του αρ.5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ.2.1.γ του αρ.2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018,

(β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του αρ.4 του Κεφαλαίου Α΄ και του αρ.5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2.1.δ του αρ.2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018. »

Β) Με την παρ.2 του νέου άρθρου παρατείνεται έως την 31.12.2019 η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περ.β΄ της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περ.γ΄ της ως άνω παραγράφου.

Ειδικότερα προβλέπεται πως « 2. Η προθεσμία της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ.β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περ.γ΄, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019. »

Τονίζεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31.12.2019, η άδεια που έχει χορηγηθεί κατά τις λοιπές προβλέψεις της παρ.1 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ (αρ.13 παρ.3 ν.4623/2019).

Γ) Με την παρ.4 του ιδίου άρθρου παρατείνεται έως την 31.12.2019 η προθεσμία των παρ.2 και 3 του αρ.6 του π.δ. 99/2017.  Συγκεκριμένα ορίζεται ότι: « Η προθεσμία των παρ.2 και 3 του αρ.6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του αρ.4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2019. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται. »

Ως εκ τούτου, και προς αποφυγή παρερμηνειών, επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017, όπως αυτή αναφέρεται στο αριθμ. 45259/12.6.2019 έγγραφό του ΥΠΕΣ «Δεύτερο στάδιο προσαρμογής ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Α’ 141)», ορίζεται η 31.12.2019.  Κατά λοιπά, και ειδικότερα ως προς τις αναγκαίες και απαιτούμενες ενέργειες των Δήμων κατά το δεύτερο στάδιο προσαρμογής των σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο ως άνω αναφερόμενο έγγραφο.