Π/Υ Δήμων–Περιφερειών 2020: έτοιμες οι ΚΥΑ Θεοδωρικάκου-Σκυλακάκη

Εντός Ιουλίου, όπως ορίζει ο Νόμος (αρ.77 και 78 του ν.4172/2013), δημοσιεύθηκαν και φέτος οι δύο Κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπλ.Υπουργού Οικονομικών, που ορίζουν τους κανόνες κατάρτισης των προϋπολογισμών Δήμων και Περιφερειών για το 2020.

Οι ΟΤΑ, όπως υπενθυμίζεται στις Αποφάσεις (αρ.1), οφείλουν να καταρτίσουν π/υ “τουλάχιστον ισοσκελισμένους”, δηλαδή ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς.  

Ειδικότερα, όσον αφορά την Κ.Υ.Α. Δήμων, υπογραμμίζεται ότι αυτή έχει εφαρμογή στους Δήμους, στα Δημοτικά Ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Συνδέσμους (παρ.1 αρ.8).

Της έκδοσής της προηγήθηκε η λήψη γνώμης από την ΚΕΔΕ, που εξέτασε το θέμα στην από 4 Ιουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Περιλαμβάνει ως αρ.1 γενικές οδηγίες κατάρτισης και ως αρ.2 αναφορές για τις διαδικασίες σύνταξης, ψήφισης και ελέγχου του π/υ.  

Μεγαλύτερη σημασία εντοπίζεται στο αρ.4 που έχει τις ειδικές οδηγίες για το 2020.

Η διαφοροποίηση ΚΥΑ

Σημαντική διαφοροποίηση της φετινής ΚΥΑ είναι οι ειδικές ρυθμίσεις για την κατάρτιση του π/υ των δώδεκα νέων Δήμων που δημιουργήθηκαν με το αρ.154 του ν.4600/2019, δηλαδή της Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Δυτικής Λέσβου, Μυτιλήνης, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βελβεντού, Σερβίων.

Σχετικό είναι ιδίως το αρ.3, καθώς η παρ.15 του αρ.4 για τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων στους εν λόγω Δήμους (βλ. τον αντίστοιχο Πίνακα στο τέλος του παρόντος).

Περαιτέρω, με το αρ.5 τροποποιούνται και συμπληρώνονται Κωδικοί Αριθμοί Εσόδων και Εξόδων (ΚΑΕ), ενώ στο αρ.6 παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για τις αναμορφώσεις του π/υ.  Τέλος, το αρ.7 αφορά τη δομή του π/υ.

Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της ΚΥΑ, διευκρινίζεται πως αυτή ισχύει για την κατάρτιση του π/υ οικονομικού έτους 2020, εξαιρουμένου του αρ.5 που ισχύει για την κατάρτιση του π/υ οικονομικού έτους 2020 και εφεξής.