Οι Αιρετοί θα μπορούν να οδηγούν οχήματα των ΟΤΑ χωρίς έξωθεν έγκριση

Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα των Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να οδηγούν οχήματα των ΟΤΑ, καθώς με το άρθρο 37 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου-“σκούπα”  του Υπουργείου Εσωτερικών αντικαθίσταται η παρ.5 του αρ.47 του ν.4250/2014.

Σήμερα επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού από Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Με τη νέα διαδικασία, απαλείφεται το προαπαιτούμενο της λήψης έγκρισης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να οδηγήσει όχημα του Δήμου ένας Δήμαρχος και αντιστοίχως όχημα της Περιφέρειας ένας Περιφερειάρχης.  

Επιπλέον, στην περίπτωση λοιπών Αιρετών η έγκριση της Αποκεντρωμένης  αντικαθίσταται από έγκριση του Δημάρχου / Περιφερειάρχη αντιστοίχως, δηλαδή η έξωθεν έγκριση μετατρέπεται σε μια εσωτερική διαδικασία εντός του Δήμου / Περιφέρειας.  Δίδεται, επίσης, δυνατότητα οδήγησης και στους Γενικούς Γραμματείς Δήμων και Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών, υπό την ίδια διαδικασία με τους Αιρετούς.

Σημειώνεται ότι σήμερα για να οδηγήσει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης όχημα της Αποκεντρωμένης χρειάζεται έγκριση του Υπουργού, προϋπόθεση η οποία απαλείφεται με το Νομοσχέδιο.

Προς ακριβέστερη κατανόηση, ακολουθεί το πριν και το μετά της διάταξης:

ΠΡΙΝ (παρ.5 αρ.47 ν.4250/2014)

« Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τους Γενικούς Γραμματείς τους, μετά από έγκριση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και η οδήγηση των οχημάτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού από Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, καθώς και μέλη Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. »

ΜΕΤΑ (αρ.37 Νομοσχεδίου)

« Επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τους Συντονιστές, των οχημάτων των ΟΤΑ Β’ βαθμού από τους Περιφερειάρχες και των οχημάτων των ΟΤΑ Α’ βαθμού από τους Δημάρχους, αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης.Ομοίως επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων Υπηρεσιών τους από τους Αντιπεριφερειάρχες, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους Αντιδημάρχους, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Γραμματείες Δήμων, ύστερα από έγκριση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. »