Οδηγός εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το 2020 – Όλες οι Οδηγίες του ΓΛΚ

Εκδόθηκε και φέτος η Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αποτελεί τον βασικό Οδηγό για ζητήματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2020.

Στις 42 σελίδες του περιεχομένου της συμπυκνώνεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με διακριτές επισημάνσεις για τους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις περιπτώσεις που για αυτήν ισχύει κάτι ξεχωριστό.  

Για παράδειγμα, αναφέρεται (σελ.5) ότι ειδικά για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα την  ευθύνη παρακολούθησης της κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους σε μηνιαία βάση, έχει το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (αρ.4 επ. ν.4111/2013 ως ισχύουν).

Το ΓΛΚ διακρίνει τι από τα αναφερόμενα δεν έχει εφαρμογή στην Αυτοδιοίκηση, όπως η σύναψη Μνημονίων μεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά Φορέων Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020, για την οποία ρητώς σημειώνει ότι δεν αφορά τους ΟΤΑ.

Στον Οδηγό μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, το πρόγραμμα επισκόπησης δαπανών (spendingreview), την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις επιχορηγήσεις, τις αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων, τις πολυετείς υποχρεώσεις κλπ.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν, όπως κάθε έτος, τα ζητήματα που αφορούν τις αποδοχές των εργαζομένων σε διορισμούς, μετατάξεις, αποσπάσεις υπερωρίες και σε είδος.

Όπως σημειώνεται, με το π.δ. 80/206 (παρ.3 αρ.12) προβλέπεται η βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα περί ύπαρξης πρόβλεψης για διορισμούς, προσλήψεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, άλλως οι σχετικές πράξεις είναι άκυρες.

Το ΓΛΚ ξεκαθαρίζει ότι “από τον κρατικό Π/Υ διατίθενται σημαντικά ποσά για επιχορηγήσεις διαφόρων Φορέων. Ωστόσο, ο κρατικός Π/Υ δεν μπορεί να αναλαμβάνει το οικονομικό βάρος των επιλογών των διοικήσεων των επιχορηγούμενων φορέων, οι οποίες οφείλουν να καθορίσουν τις προτεραιότητες και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους”.

Περιλαμβάνονται, επίσης, τα Υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάφορες ενέργειες.

Αναλυτικές Οδηγίες για την εκτέλεση του ΠΔΕ δεν αναφέρονται, καθώς δίνονται με ξεχωριστή Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στην πράξη, το συγκεκριμένο έγγραφο κάθε έτος αποτελεί σημαντικό εργαλείο όπου Υπηρεσίες και ενδιαφερόμενοι Υπάλληλοι ανατρέχουν, όπως όταν ανακύπτει κάποια ειδική περίπτωση, λ.χ. για τη διευθέτηση των αποδοχών σε μια απόσπαση και λοιπές πρακτικές διαδικασίες.