Ν/Σ: Νέο πλαίσιο για τις προσλήψεις ορισμένου χρόνου στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Στον επανακαθορισμό του θεσμικού πλαισίου για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) προχωρά η Κυβέρνηση με το άρθρο 187 του πολυνομοσχεδίου.

Οι διατάξεις αφορούν τους Φορείς της παρ.1 του αρ.14 του ν.2190/1994, όπου ρητώς περιλαμβάνονται και “οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμούκαι οι πάσης φύσεως Επιχειρήσεις τους”.

Στόχος είναι, κατά την Αιτιολογική Έκθεση, “να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή του” στους εν λόγω Φορείς.

Για την κίνηση, λοιπόν, των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και την ανανέωση ή παράταση αυτής, καθώς και για τη σύναψη ΣΜΕθα απαιτείται προηγουμένως έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει, εφόσον η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών

– επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό

ή

– καλύπτεται από επιχορήγηση του Φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.Το άρθρο διατηρεί σε ισχύ τις εξαιρέσεις“που προβλέπονται ρητά με τις περιπτώσεις (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (ιθ), (κ), (κα) και (κε) της παρ.1 του αρ.4 της ΠΥΣ. 33/2006 ως ισχύει”.

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε ότι η διατηρούμενη εξαίρεση (κα) είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, ορίζει πως από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ διατηρούνται επίσης σε ισχύ οι κατωτέρω εξαιρέσεις:

Α) οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και οι προσλήψεις προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 ή κατ’ εξαίρεση τους 3 μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 (“Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ”) του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007)ως ισχύει.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των αρ.209 (“Προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία”) και 211 (“Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης”) του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, ως ισχύουν.

Β) οι προσλήψεις προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα αρ.20 του ν.2190/1994 και 212 (“Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες “) του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων,

Γ) το προσωπικό που προσλαμβάνεται με απασχόληση έως 5 ημερομίσθια το μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 (“Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού “) του ίδιου Κώδικα,

Δ) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για τους ειδικά προβλεπόμενους στην παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007 λόγους, σε περίπτωση απουσίας τακτικού, μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου.


Τέλος, το Ν/Σ με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις νέες διατάξεις και ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που διευθετούνται από αυτό, καταργείται.