Νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης για την ίδρυση τμημάτων Παιδικών

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. δημοσίευσε την 30η Ιουνίου την 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή Δήμων ή Νομικών Προσώπων αυτών, στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.Με την Πρόσκληση καλεί:

1) τους Δήμους οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,

2) τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων που ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,

3) τους Δήμους οι οποίοι δεν έχουν ήδη λειτουργούντες σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,

4) τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων της περίπτωσης 3 που δεν έχουν ήδη λειτουργούντες σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας,

να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου του Δήμου στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως 2 νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. H υποβολή των προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ειδικότερα:

α) Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου / νέων σταθμού / σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος.

β)Επίσης τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν και σε νεοσύστατους σταθμούς, για τους Δήμους που δεν είχαν αντίστοιχες δομές στο παρελθόν, εφόσον έχουν εξασφαλίσει χώρο ικανό να διαμορφωθεί ώστε να στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/νέων σταθμού/ων που θα συστήσει ο Δήμος.

γ) Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών(κατηγορίες 1,2),οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και που ήταν ήδη λήπτες της σχετικής επιχορήγησης από το εν λόγω Πρόγραμμα στην βάση παλιότερων Προσκλήσεων δεν έχουν την δυνατότητα επιπρόσθετης υποβολής αίτησης Χρηματοδότησης.

Η συνολική χρηματοδότηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών (1) και (2) δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50.000,00 ευρώ γιαένα τμήμα δυναμικότητας έως 12 βρεφών, ή ένα τμήμα δυναμικότητας έως 25 νηπίων.

Ειδικότερα για τους 69 Δήμους του Πίνακα 1 της Πρόσκλησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 150.000,00 ευρώ για τη δημιουργία 4 από τα ως άνω τμήματα. Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 150.000,00 ευρώ.

Οι 69 Δήμοι και τα νομικά Πρόσωπα αυτών ήταν ήδη λήπτες της σχετικής επιχορήγησης από το εν λόγω Πρόγραμμα στην βάση παλιότερων Προσκλήσεων έχουν την δυνατότητα επιπρόσθετης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης για τα εναπομείναντα τμήματα και μέχρι του μέγιστου αριθμού των τμημάτων(π.χ. αν Δήμος του Πίνακα 1 είχε καταστεί λήπτης για 2 τμήματα, δύναται να αιτηθεί άλλα 2).

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε

– τους 69 Δήμους του Πίνακα 1 της Πρόσκλησης,

– το αντικείμενο της χρηματοδότησης,

– τα δικαιολογητικά του φακέλου πρότασης,

– τις υποχρεώσεις των δικαιούχων,

– τη διαδικασία εκταμίευσης της χρηματοδότησης