Ν/Σ με υποχρεώσεις των Δήμων για στάθμευση–φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων

Νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, την 17η Ιουνίου.  Το άρθρο 18αυτού θεσπίζει υποχρεώσεις Δήμωνγια τη χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (στο εξής Η/Ο), ως κάτωθι:

1] Από την έναρξη ισχύος του νόμου και έως την 31ηΜαρτίου 2021, οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με το αρ.2Α του ν.3852/2010, εκπονούν υποχρεωτικάπρόγραμμα χωροθέτησης επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών τους ορίων, εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του τα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα στρατηγικάσχέδια των οικείων OTA (όπως π.χ. στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις – ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη – ΒΑΑ κ.λπ.), καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής:

α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά μήκος των διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης και στάθμευσης του αρ.34 του ν. 696/1999, καθώς και σε ελεγχόμενους από τους Δήμους χώρους στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστον 1 σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά 1.000 κατοίκους του Δήμου, και ειδικότερα σε: αα) υφιστάμενους υπαίθριους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, αβ) υφιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, αγ) υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης (ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης, στα πολεοδομικά κέντρα των Δήμων και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης) και αδ)νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο,

β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικώνκαι αστικών συγκοινωνιών, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού,

γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο σε τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο.

δ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για τουλάχιστον το 10% του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή κατ’ ελάχιστον 1 σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευση και επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την επόμενη έναρξη.

Ειδικότερα, σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθμευσης – επαναφόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα (scooter) τροφοδοσίας τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύει για υπόλοιπα οχήματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράφεται στο αρ.19 του Ν/Σ. Στους σταθμούς επαναφόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα διάταξη απαγορεύεται ρητά να φορτίζουν Η/Ο εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ.

στ) τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, σύμφωνα με το αρ.20 του Ν/Σ.

2]Οι Δήμοι, που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ.1, δύναταινα εκπονούν Σ.Φ.Η.Ο., εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, σε εθελούσια βάση.

3] Ειδικά για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακού έργου που παρέχεται από τους Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις β) και ε), οι ανωτέρω Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός του οριζόμενου χρονικού πλαισίου δεσμευτική πρόταση για τους χώρους αρμοδιότητάς τους στον κατά περίπτωση Δήμο, ώστε να συμπεριληφθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο..

4] Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου.

5]Έως την ολοκλήρωση του Σ.Φ.Η.Ο., η εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Η/Ο (Σ.Φ.Η.Ο.) της παρ.1.

6] Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας του αρ.45 του Ν/Σ παρακολουθεί την εφαρμογή των Σ.Φ.Η.Ο..

7] Τα Σ.Φ.Η.Ο. επικαιροποιούνται από τους Δήμους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατ’ ελάχιστον ανά 5 έτη, με στόχο την επανεξέταση των εκάστοτε συνθηκών ανάπτυξης και εφαρμογής της χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.

8] Τα Σ.Φ.Η.Ο. που προβλέπονται με το παρόν άρθρο, δύναται να χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3889/2010.

9] Οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο δεν συνυπολογίζονται στις ελάχιστες απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης κατά την εκπόνηση οποιωνδήποτε σχετικών μελετών από τους ΟΤΑ, αλλά χωροθετούνται επιπλέον αυτών, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης», καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση που το συνοδεύει.  Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 1η Ιουλίου.