Μπορούν να οριστούν Αν.Προέδρου-Αντιπροέδρου στα νομικά πρόσωπα του δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού;(έγγραφο)

Την ανάγκη διόρθωσης των Αποφάσεων περί συγκρότησης Διοικητικών Συμβουλίων στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των Δήμων, επισημαίνει έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που εστάλη στους Δήμους αρμοδιότητάς της.

Το έγγραφο εκδόθηκε χθες 6 Νοεμβρίου, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε Αποφάσεις συγκρότησης Δ.Σ. ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι οποίες διαβιβάστηκαν για έλεγχο νομιμότητας, παρατηρήθηκε να ορίζεται αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, άλλος από τον νόμιμο αναπληρωτή του που είναι ο Αντιπρόεδρος, αλλά και ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου.

Η Αποκεντρωμένη λοιπόν ζητά τη διόρθωση των Αποφάσεων των Δήμων, επισημαίνοντας ότι « σαφώς συνάγεται ότι τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδροςδεν προβλέπεται δε ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου ».

Ακολουθεί η νομική τεκμηρίωση πάνω στην οποία θεμελιώνει το ανωτέρω συμπέρασμα – οδηγία προς τους Δήμους:

« Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.240παρ.1 του ν.3463/06 ορίζεται ότι “1….. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο”.

Περαιτέρω σύμφωνα με την (σχετ.2)εγκύκλιο ορίζεται ότι: “…. 2. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως δεκαπέντε(15) μέλη, που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές τους…. Μετά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του νομικού προσώπου, το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου……”.

Σύμφωνα επίσης με την αρ.πρωτ.39155/10-10-2014 αρ.52 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης ορίζεται ότι “…. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου βάσει των άρ.239 του ΚΔΚ και 103 ν.3852/2010…. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περίπτωσης του δημάρχου ως ορισμένου μέλους που αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου”.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του αρ.6 του ν.4623/19, ορίστηκε ότι «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις”.

Σύμφωνα τέλος με τις διατάξεις του αρ.177παρ.3 του ν.4635/19, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019, ορίζουν ότι: ”1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (exofficio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.”

Επειδή από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται ότι, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει μόνο ο Αντιπρόεδρος, δεν προβλέπεται δε ορισμός αναπληρωτή του Αντιπροέδρου.

Κατόπιν αυτού παρακαλούμε για την διόρθωση – απάλειψη από τις εκδοθείσες αποφάσεις περί συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητάς σας, του χωρίου περί ορισμού αναπληρωτή του Προέδρου άλλου από τον Αντιπρόεδρο καθώς και τον τυχόν ορισμό αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, όπου συντρέχει περίπτωση. »