Καταφύγια Αδέσποτων Ζώων: Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ χρηματοδότησης 600.000 ευρώ στους δήμους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2019».

Υπενθυμίζεται ότι πριν μισό μήνα, ήδη από την 13η Δεκεμβρίου, η hefhmerida.gr είχε παρουσιάσει τόσο τους ΟΤΑ που χρηματοδοτούνται όσο και το ακριβές ποσό που λαμβάνει έκαστος(“600.000 σε 120 Δήμους για καταφύγια Αδέσποτων Ζώων – Λίστα”  )

Εκείνος ο Πίνακας δημοσιεύθηκε τώρα στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4891/31.12.2019 (ημερομηνία κυκλοφορίαςΦ.Ε.Κ. 2.1.2020), που μπορείτε.

Αναλυτικότερα, με την ΚΥΑ οι κ.κ. Μ.Βορίδης, Π.Θεοδωρικάκος και Θ.Σκυλακάκης καθόρισαν το ποσό των 600.000,00 € για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2019.

Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων αναλύεται, ως εξής: α) Ποσοστό 20% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως  489.740,87 €.β) Ποσοστό 15,6% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 109.924,54 €.

Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων στον ΑΛΕ 2310401009 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τυχόν υπόλοιπα των επιμέρους χρηματοδοτήσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους Φορείς, θα επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουνστο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αίτημα καταβολής του ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ.