Υπάλληλοι ΙΔΑΧ Δήμων: Τι έκρινε το ΝΣΚ για οριστική παύση και λύση σύμβασης

Ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με την επιβολή πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης σε Υπάλληλο Δήμου.  Το ΝΣΚ εξέδωσε την αριθμ. 26/2020 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματός του, η σύνοψη της οποίας ακολουθεί.

Ειδικότερα, το ΝΣΚ απάντησε ότι:

Α) Προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση επιβληθείσας με πειθαρχική απόφαση σε Υπάλληλο Δήμου, συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, απαιτείται, η ευδοκίμηση αιτήματός του ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου για χορήγηση αναστολής εκτελέσεως της απόφασης.

Το γεγονός δε, της χορήγησης υπό του Δικαστηρίου αναστολής εκτελέσεως της πειθαρχικής απόφασης, με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης στον ανωτέρω Υπάλληλο, δεν εμποδίζει την υπό του αρμοδίου οργάνου έκδοση διοικητικής πράξης περί αυτοδίκαιης θέσης του σε κατάσταση αργίας.

Β) Από την αμετάκλητη επιβολή στον Υπάλληλο που υπηρετεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στον ανωτέρω Υπάλληλο Δήμου της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, καθίσταται υποχρεωτική για το αρμόδιο όργανο η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους.

Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει δυνατότητα τήρησης της προβλεπόμενης από τις παρ.2 του άρθρου 53 του π.δ. 410/1988 και παρ.3 του άρθρου 202 του ν.3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων) διαδικασίας της προηγούμενης σύμφωνης αιτιολογημένης γνωμοδότησης του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Η λύση της σύμβασης εργασίας τους επέρχεται από την ανακοίνωση της απόφασης καταγγελίας σε αυτούς, μεταξύ δε του αμετακλήτου της ποινής της οριστικής παύσης και της ανακοίνωσης της απόφασης καταγγελίας, η αυτοδίκαιη αργία τους συνεχίζεται.