Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τις συμβάσεις δημοσίων έργων

Τέλος σε ερωτήματα που στην πράξη απασχολούν τις Υπηρεσίες από το 2015, αναφορικά με την κατάργηση – με τους ν.4254/2014 και ν.4393/2016 – των κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών στις συμβάσεις δημοσίων έργων, ήρθε να δώσει Γνωμοδότηση της πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η αριθμ. 129/2019 Γνωμοδότηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ΝΣΚ δίνει την τελική του απάντηση σε συνέχεια προηγούμενων Γνωμοδοτήσεων που είχαν εκδοθεί για το ίδιο ερώτημα και συγκεκριμένα της 80/2018 Γνωμ. Α΄ Τμήματος και της 129/2018 Γνωμ. Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ.

Ας δούμε ποια ήταν τα τρία ερωτήματα που είχαν τεθεί προς το ΝΣΚ για τις εν λόγω δημόσιες συμβάσεις και τι ακριβώς γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία.

Ι] Η κατάργηση της υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κράτησης του αρ.7 παρ.1 περ.β’ του α.ν. 2326/1940, με τον ν.4254/2014, αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν συναφθεί από την 1.1.2015 και εφεξής και, συνεπώς, για όσες συμβάσεις συνήφθησαν πριν από την 1.1.2015 ισχύει υποχρέωση παρακράτησης της συγκεκριμένης κράτησης για όλους, χωρίς εξαίρεση, τους λογαριασμούς πληρωμής εργολάβου για τα εκτελούμενα έργα του Δημοσίου και λοιπών Φορέων ;

Απάντηση ΝΣΚ:

Η κατάργηση της προβλεπόμενης με τις διατάξεις του αρ.7 παρ.1 περ. β΄ του α.ν. 2326/1940 κράτησης, ισχύει για τους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του εργολαβικού ανταλλάγματος που ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ από τον εργολάβο ΜΕΤΑ την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή ΑΠΟ 1.1.2015, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια Υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ.6 του αρ.37 του ν.3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία. 

ΙΙ] Η κατάργηση των υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ κρατήσεων του αρ.7 παρ.1 περ.β1 και ιη’ του α.ν. 2326/1940, με τον ν.4393/2016, αφορά μόνο στις συμβάσεις δημοσίων έργων που έχουν καταρτιστεί από 12.5.2016 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν.4387/2016) και εφεξής και, συνεπώς, ισχύει υποχρέωση παρακράτησης των συγκεκριμένων κρατήσεων για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 12.5.2016 ;

Απάντηση ΝΣΚ:

Η κατάργηση των προβλεπόμενων πόρων στις διατάξεις του αρ.7 παρ.1 περ. β1 και ιη΄ του α.ν. 2326/1940, αντίστοιχα, ισχύει για τους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του εργολαβικού ανταλλάγματος που ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ από τον εργολάβο ΜΕΤΑ την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης κατάργησης, δηλαδή ΑΠΟ 12.5.2016, τόσο για την πρώτη (περ. β1), όσο και για τη δεύτερη (περ. ιη΄) που ανακύπτει σε σχέση με τεκμαρτά κέρδη του εργολάβου, εξαιτίας της εκτέλεσης εργολαβικών εργασιών, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάρτισης της σχετικής εργολαβικής σύμβασης ή υπογραφής του εργολαβικού συμφωνητικού, εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια Υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ.6 του αρ.37 του ν.3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ανωτέρω ημερομηνία.

ΙΙΙ]  Η κατάργηση της κράτησης του αρ.7 παρ.1 περ.β’ του α.ν. 2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, συνεπάγεται την κατάργηση και της αντίστοιχης κράτησης υπέρ ΕΜΠ και, εάν ναι, με ποια νομοθετική διάταξη θεωρείται ότι επέρχεται η σχετική κατάργηση (ήτοι τον ν.4254/2014 ή τον ν.4393/2016) ;

Απάντηση ΝΣΚ:

Η κατάργηση της κράτησης του αρ.7 παρ.1 περ.β΄ του α.ν.2326/1940 υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ συνεπάγεται ΚΑΙ την κατάργηση των αντίστοιχων προβλέψεων των ν.546/1943 και 440/1945 για την επιβολή της πρόσθετης υπέρ ΕΜΠ κράτησης εφαρμοζομένης, όμως, από την αρμόδια Υπηρεσία της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παρ.6 του αρ.37 του ν.3669/2008, κατά την έγκριση και εξόφληση των λογαριασμών, που αφορούν συμβάσεις συναφθείσες πριν την ημερομηνία κατάργησης των παραπάνω διατάξεων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση, πριν από την αποδοχή τους από τον αρμόδιο Υπουργό.  Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ, για τη συγκεκριμένη, δεν έχει ακόμη περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη.