Για το Αθλητικό Κέντρο Ν.Ψυχικού συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο-Όλα τα θέματα

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την βράβευση του δημοτικού συμβούλου κ. Σαμαρόπουλου Βύρωνα – Παύλου κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 42ου αγώνα δρόμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
 2. Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορώσης τον απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής αρχής έτους 2018.
 3. Έγκριση της υπ’ αρ. 30/2019 μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ».
 4. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» του ΥΠ.ΕΣ. με Αρ.Πρωτ.2225/14.01.2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Επικαιροποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας.
 8. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών καθώς και παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  έτους 2020.
 9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών (υπευθύνων) ομάδας έργου για την υπηρεσία «Ενιαίος Διαδημοτικός Σχεδιασμός στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας των Δήμων της Π.Ε.Δ.Α. Αττικής».
 10. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2020.
 11. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων, έτους 2020.
 12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, (Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ζερβός)
 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μπονάτσος).
 14. Έγκριση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού οικονομικού έτους 2019.
 15. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου: α) Υγείας και Πρόνοιας, β) Εθελοντισμού, γ) Νεότητας και δ) Επιτροπής Δημιουργικής Ωριμότητας.
 16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».