Φιλοθέη-Ψυχικό: Διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων εκτ. αξίας πάνω από 600 χιλ. ευρώ!

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, διακηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων [CPV: 09134200-9, 09132100-4], εκτιμώμενης αξίας σύμβασης: 557.953,00 €, δικαίωμα προαίρεσης: 111.590,60 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης: 669.543,60 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και 830.234,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Πετρέλαιο diesel», εκτιμώμενης αξίας 456.228,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», εκτιμώμενης αξίας 101.725,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία θα δοθεί ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Συστημικός Α/Α: 92546

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και τα δύο τμήματα, χωρίς περιορισμό των τμημάτων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα του κάθε τμήματος».

Έγγραφα Διαγωνισμού :

  1. Διακήρυξη
  2. Προκήρυξη
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Κατευθυντήρια Οδηγία
  5. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
  6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 1
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2
  8. Έντυπο Συλλογής Στοιχείων