Φιλόδημος: Παράταση και αλλαγές σε 7 Προσκλήσεις για τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Πλήθος τροποποιήσεων σε Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”δημοσιεύθηκαν την 30η και 31η Δεκεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, με οκτώΑποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Π.Θεοδωρικάκου, επήλθαν αλλαγές σε επτά Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”.

Πρόκειται στις περισσότερες των περιπτώσεων για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων από τους ΟΤΑ, που ορίστηκε πλέον ως η 28η Φεβρουαρίου 2020.

Ο AIRETOSκωδικοποιεί κατωτέρω το σύνολο των μεταβολών που επήλθαν:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Πρόσκληση ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
92863/30.12.2019 ΠρόσκλησηV «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας» Στην Ενότητα 4 η παρ. «Οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τη δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων που προβλέπονται σε εγκεκριμένες γραμμές (αστικές ή δημοτικές).» αντικαθίσταται με την εξής: «Οι δαπάνες θα πρέπει να αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατικών αστικών και υπεραστικών γραμμών». Στην Ενότητα 5 η περ.ΙΙΙ των δικαιολογητικών ένταξης αντικαθίσταται ως εξής: «Βεβαίωση Δημάρχου για τις εγκεκριμένες γραμμές και τον αριθμό των στάσεων που λειτουργούν στην περιοχή του Δήμου».
92873/30.12.2019 Πρόσκληση II «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» «Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31ηΔεκεμβρίου 2020».
92970/30.12.2019 Πρόσκληση IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» «Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων και παρατείνεται έως την 28ηΦεβρουαρίου 2020
92974/30.12.2019 Πρόσκληση VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Χώρας» «Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων και παρατείνεται έως την 28ηΦεβρουαρίου 2020
92984/30.12.2019 Πρόσκληση V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας» «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 28ηΦεβρουαρίου 2020.»
93051/30.12.2019 Πρόσκληση IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 28ηΦεβρουαρίου 2020»
93105/31.12.2019 Πρόσκληση VI «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού» «Τροποποιείται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων και παρατείνεται έως την 28ηΦεβρουαρίου 2020.»    
93142/30.12.2019 Πρόσκληση Χ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» «Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 28ηΦεβρουαρίου 2020