Έως τις 15 Ιανουαρίου η υποβολή ενστάσεων για το Ο.Τ. 137 στο Ψυχικό

 Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 18810/28.12.2020 (ΑΔΑ: Ω7Β4ΩΗ8-4Λ4) απόφασης Δημάρχου, αναρτώνται οι αποφάσεις και η πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού του Ο.Τ. 137 της Κοινότητας Ψυχικού.

Συγκεκριμένα:

α) Η υπ’ αριθμόν 83/14-12-2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

β) Η υπ’ αριθμόν 218/16-12-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

γ)Το τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει την πρόταση τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Ψυχικού

δ)Τεχνική γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού.

ε) Νομική γνωμοδότηση περί τροποποίησης του ρυμοτομικού

Καλούνται οι δημότες και κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλλουν τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις κατά των ανωτέρω αποφάσεων και της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού του Ο.Τ. 137 της Κοινότητας Ψυχικού.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεως και περαιούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία κατά νόμο δημοσίευση.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Δήμο.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει απόφαση δημοτικού συμβουλίου, με την οποία ο Δήμος θα εκφέρει εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση επί του υποβληθέντος σχεδίου τροποποίησης, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις και τις ενστάσεις των δημοτών.