Ενισχύεται η Πολιτική Προστασία-Προσλήψεις Περιφερειακών Συντονιστών

Fire extinguishing in Hymettus mountain, Athens, August 12, 2019. / Κατάσβεση φωτιάς στον Υμηττό, Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019.

Με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο (ν.4623/2019) επήλθαν σημειακές τροποποιήσεις στο θεσμικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας, που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο τ.πρωθυπουργός, αμέσως μετά την τραγωδία στο Μάτι, είχε σπεύσει να εξαγγείλει ριζική μεταρρύθμιση, την οποία κράτησε στο συρτάρι χωρίς ποτέ να την καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή (παρά μόνο την ανήρτησε προς διαβούλευση 9 μήνες μετά, ακριβώς όταν ξεκινούσε η φετινή αντιπυρική περίοδος).

Η νέα Κυβέρνηση, λοιπόν, στον τρίτο νόμο της, συμπεριέλαβε ειδικό Κεφάλαιο Ζ’ με τα άρθρα 91 έως 94 που αφορούν την Πολιτική Προστασία.

Κατ’ αρχάς, συστήνεται “ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”.  Πρόκειται, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, για διεύρυνση των συντονιστικών μηχανισμών του Κράτους και έργο του θα είναι ο συντονισμός των ενεργειών για την άμεση αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων, μέσω της κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων αποτροπής επέλευσης της επικίνδυνης καταστάσεως ή αποκατάστασης της δημιουργηθείσας ζημίας. 

Για το Συντονιστικό Όργανο, δημιουργείται μία θέση Διοικητή, για την οποία θα επιλέγεται “πρόσωπο εγνωσμένου κύρους”, με διορισμό (σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) ή ανάθεση καθηκόντων. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία του Διοικητή εκτιμάται στις 39.000 ευρώ περίπου (Έκθεση ΓΛΚ).

Ταυτοχρόνως, σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται μία θέση “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Οι νέες θέσεις ΔΕΝ προσμετρώνται στον αριθμό των Συμβούλων και Συνεργατών που ήδη προβλέπονται για τους Περιφερειάρχες στο αρ.243 του ν.3852/2010.

Οι Περιφερειακοί Συντονιστές θα επιλέγονται και διορίζονται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν ΣΥΜΦΩΝΗΣ γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (β’ εδάφιο παρ.4 αρ.93).

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων θα ξεκινά με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου, από τον Περιφερειάρχη. Θα προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), η διάρκεια της οποίας δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.  Θα παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και θα απολύονται, αυτοδικαίως, αμέσως μόλις ο Περιφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:  (α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής., (β) Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, (γ) Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

Η μισθοδοσία των Περιφερειακών Συντονιστών εκτιμάται πως θα ανέλθει στις 330.000 ευρώ περίπου (Έκθεση ΓΛΚ).

Υπογραμμίζεται πως οι 13 Περιφερειακοί Συντονιστές θα έχουν ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες θα τους μεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη. Εν αντιθέσει δηλαδή με τους λοιπούς Συμβούλους και Συνεργάτες των Περιφερειαρχών, οι οποίοι δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές:

(α) θα συμμετέχουν στο προαναφερθέν Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

(β) θα παρέχουν συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας ή τις Υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,

(γ) θα παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

(δ) θα εκπονούν μελέτες, θα συντάσσουν εκθέσεις, θα υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις, θα επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, πως με την παρ.5 του αρ.94 αντικαταστάθηκε η παρ.5 του αρ.15 του ν.3013/2002 και ορίστηκε πως ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ΣΕ  24ΩΡΗ  βάση.

Το ανωτέρω νέο θεσμικό πλαίσιο των άρθρων 91 έως 94 ψηφίστηκε θετικά (“ναι”) από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής.

Καταψηφίστηκε (“όχι”) από το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση., ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΜέΡΑ25 είχαν αποχωρήσει.