Ειδική Άδεια Αιρετών: Πως υπολογίζεται ο χρόνος

Στην αποστολή εγγράφου σε όλους τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, για την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Ειδική Άδεια Αιρετών, προχώρησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων που περιέχονται στο Υπουργείο.

Σύμφωνα με όσα ξεκαθαρίζονται, για την ενάσκηση από τους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από την Υπηρεσία τους 30 ή 60 ημερών “κατ’ έτος” (εδάφιο α’ παρ.5αρ.93ν.3852/2010, ως προστέθηκε με την παρ.1αρ.7ν.4071/2012), η έννοια “έτος” δεν λογίζεται ημερολογιακά αλλά, με βάση το χρονικό σημείο έναρξης της δημοτικής περιόδου.

Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά για τη λήψη του δικαιώματος ειδικής άδειας, ως πρώτο έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 31η Αυγούστου 2020, ως δεύτερο έτος ορίζεται το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31η Αυγούστου 2021 κ.ο.κ..

Επιπροσθέτως, ο κ. Λιβάνιος σημειώνει πως, ειδικά για την ενάσκηση του δικαιώματος λήψης ειδικής άδειας από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), των Προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), καθώς και των Προέδρων των Συνδέσμων Δήμων (εδάφιο β’ παρ.5αρ.93ν.3852/2010, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων ή Πρόεδροι Συνδέσμων που δικαιούνται ειδικής άδειας για όλο το διάστημα της θητείας τους), ο υπολογισμός του χρονικού διαστήματος του “έτους” εκκινεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής – τοποθέτησής τους.