Εγκύκλιος: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αδειοδότησης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Τις 13 Περιφέρειες της Χώρας έχει ως αποδέκτες Εγκύκλιος της Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκε την 10η Σεπτεμβρίου.

Η είδηση πηγάζει από το τέλος του εγγράφου, όπου η κα Δόμνα Μιχαηλίδου προαναγγέλλει ότι δρομολογείται η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης ως προς τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (KΔΑΠ).  Όπως αποκαλύπτει, εκεί θα προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, η ανώτατη δυναμικότητα ανά βάρδια, η νέα δε ρύθμιση θα καταλαμβάνει τις εκκρεμούσες κατά την έναρξη ισχύος της αιτήσεις αδειοδότησης, ενώ προς το περιεχόμενο της θα υποχρεούνται να προσαρμοστούν και τα ήδη αδειοδοτηθέντα ΚΔΑΠ, στο μέτρο που τούτο επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τα λοιπά, η Υφυπουργός διευκρινίζει πως προχώρησε στην έκδοση της Εγκυκλίου, με αφορμή κατά καιρούς ερωτήματα τόσο των Υπηρεσιών των Περιφερειών όσο και μεμονωμένων πολιτών σχετικά με την εφαρμογή του αρ.3 της αριθμ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9-10-2001 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1397) ως ισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από τις αρμόδιες προς αδειοδότηση Αρχές.

Επισημαίνει, λοιπόν, πως οι τεχνικές προδιαγραφές έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας KΔΑΠ, περιλαμβανομένων των χώρων και της δυναμικότητας αυτών, αναφέρονται ρητά στις παρ. Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του αρ.3 της ανωτέρω Υ.Α.

Ειδικότερα ως προς την παρ.ΙΙ, οι χώροι που οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το Κέντρο είναι – μεταξύ άλλων – μία αίθουσα απασχόλησης επιφανείας (εμβαδού) 30 τ.μ. για 15 παιδιά και μια αίθουσα κατασκευών επιφανείας (εμβαδού) 30 τ.μ., με νιπτήρες, για 15 παιδιά. Εάν το Κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια (εμβαδό) για ταυτόχρονη απασχόληση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ.

Οι ανωτέρω δυναμικότητες για κάθε μία από τις προαναφερόμενες αίθουσες είναι μέχρι 15 παιδιά ανά αίθουσα εμβαδού 30 τ.μ. Κατά συνέπεια, η δυναμικότητα ενός ΚΔΑΠ με δύο αίθουσες, όπως οι ανωτέρω αναφερόμενες, είναι μέχρι 30 παιδιά ανά δύο αίθουσες και ανά βάρδια, επιμεριζόμενη σε 15 παιδιά ανά αίθουσα και ανά βάρδια.

Ο ανωτέρω αριθμός των 30 παιδιών ανά βάρδια δεν είναι ο ανώτατος επιτρεπόμενος, όπως προκύπτει από την 140/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, με τις διατάξεις του αρ.3 της εν λόγω Υ.Α. ορίστηκε μεταξύ άλλων και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών (15) που μπορούν να φιλοξενούνται σε κάθε αίθουσα του παραπάνω εμβαδού ανά βάρδια, χωρίς να αποκλείεται από τις διατάξεις αυτές η απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού παιδιών ανά βάρδια, εάν το Κέντρο διαθέτει και έτερη κατάλληλη αίθουσα (πλέον των δύο αιθουσών ως ελάχιστων προβλεπόμενων) που να καλύπτει, πλην των λοιπών τασσόμενων προϋποθέσεων και την ελάχιστη επιφάνεια των 30 τ.μ.

Περαιτέρω, η δυνατότητα αδειοδότησης ΚΔΑΠ για τη δημιουργική απασχόληση περισσότερων των 30 παιδιών είναι εφικτή και όταν οι υφιστάμενες αίθουσες είναι μεν οι ελάχιστες προβλεπόμενες, δηλαδή δύο, το εμβαδό τους όμως υπερβαίνει τα 30 τ.μ. Στην περίπτωση αυτή, για περισσότερα από 15 παιδιά, η επιφάνεια (το εμβαδόν) της εκάστοτε αίθουσας αυξάνεται αναλόγως. Επομένως, για κάθε παιδί επιπλέον των 15 παιδιών που προβλέπεται για ελάχιστο εμβαδό 30 τ.μ., το εμβαδό της εκάστοτε αίθουσας θα αυξάνεται κατά 2 τ.μ.

Η κατά τα ανωτέρω εφαρμογή της ρύθμισης του αρ.3 της εν λόγω Υ.Α. συνάδει με την προβλεπόμενη στο αρ.7 της ίδιας Απόφασης αναλογία 2 ατόμων εξειδικευμένου προσωπικού ανά 25 παιδιά, καθώς εξασφαλίζει την παράλληλη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε αμφότερες τις κατ’ ελάχιστον προβλεπόμενες αίθουσες υπό την παιδαγωγική επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Εξ άλλου, η δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης περισσότερων των 15 παιδιών ανά αίθουσα με βάση την αναλόγως μεγαλύτερη επιφάνειά της επιβεβαιώνεται από τη ρητή σχετική πρόβλεψη του αρ.4 παρ.16 περ.Α της αριθμ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/09.10.2001 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1397), στην οποία ορίζονται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις για την αδειοδότηση ΚΔΑΠ παιδιών με αναπηρία. Σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση η προβλεπόμενη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 40 τ.μ. για δυναμικότητα 15 ατόμων ενώ για περισσότερα από 15 άτομα το εμβαδόν θα αυξάνεται αναλόγως. Η εν λόγω Υ.Α. για τα ΚΔΑΠ παιδιών με αναπηρία, εκδοθείσα βάσει της αυτής εξουσιοδοτικής διάταξης του αρ.1 του ν.2345/1995 και ρυθμίζοντας αντικείμενο αντίστοιχο αλλά και σαφώς πιο ευαίσθητο από αυτό της εδώ ερμηνευόμενης Υ.Α., ερμηνεύεται συστηματικά με την τελευταία και επιβεβαιώνει τον κατά τα ανωτέρω ορθό τρόπο εφαρμογής της.

Η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα αδειοδότησης ΚΔΑΠ για τη δημιουργική απασχόληση περισσότερων των 15 παιδιών ανά αίθουσα με βάση την αναλόγως μεγαλύτερη επιφάνειά της οφείλει άνευ ετέρου να ευθυγραμμίζεται με τη ρητή πρόβλεψη της παρ.Ι του αρ.3 της περί ης ο λόγος Υ.Α., σύμφωνα με την οποία το κτίριο του εκάστοτε προς αδειοδότηση Κέντρου οφείλει να πληροί τις πολεοδομικές, κτιριολογικές και εξ επόψεως πυροπροστασίας προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Κλείνοντας, η Υφυπουργός υπογραμμίζει ότι κάθε είδους πληροφόρηση που έχει τυχόν περιέλθει μέχρι σήμερα στις Περιφέρειες, με την μορφή Εγκυκλίου ή διευκρινιστικού εγγράφου ή με άλλο τρόπο και έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα, παύει να ισχύει.