Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την παράταση στους παιδικούς σταθμούς στον δήμο μας


Με εξ.επείγουσα Εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικώνενημέρωσετους Δήμους σχετικά με το περιεχόμενο των ρυθμίσεων της παρ.2 του αρ.46 του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου, για τις ενέργειές τους.

Όπως αναφέρει, στο Φ.Ε.Κ.Α’ 204/16.12.2019δημοσιεύτηκε ο νόμος 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 46 του οποίου περιλαμβάνονται:

– ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 (Α΄141) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και

– ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του π.δ.99/2017.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου παρατείνονται έως την 30η Ιουνίου 2020:

– η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 του αρ.13 του ν.4623/2019,

– η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περ.β΄ της παρ.1 του αρ.6 του π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου,

– η προθεσμία των παρ.2 και 3 του αρ.6 του π.δ.99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017.