Διοικήσεις για τις Σχολικές Επιτροπές στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού-Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προκειμένου με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους Δήμους της Χώρας, για το νέο θεσμικό πλαίσιο διοίκησης και οικονομικής λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.

Το έγγραφο αφορά την Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β’ 3537/20.9.2019) του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιου, με την οποία τροποποιήθηκε εκτενώς η σχετική Υ.Α. του 2011, που είχε στις αρχές του 2018 μεταβληθεί από τον τέως Υπουργό, Π. Σκουρλέτη.

Ο Γ.Γ., Μ. Σταυριανουδάκης, ενημερώνει για την έκδοση της Υ.Α., εστιάζοντας ιδίως στην παρ.1 του αρ.1αυτής, που προσδιορίζει ειδικά τη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών.

Υπογραμμίζουμε ότι, εκτός από την επί λέξει επανάληψη της Υ.Α., προβαίνει και στις εξής επισημάνσεις:

– « H αναλογία των 3/5 των μελών του Δ.Σ. που υποδεικνύονται από το Δήμαρχο, όπως προβλέπεται στην παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019, υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστηςΣχολικής Επιτροπής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.102/13.9.2019 Εγκύκλιο.

–  Η υπόδειξη των μελών του Δ.Σ. κατά τα 3/5 από το Δήμαρχοείναι δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο.

– Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δύναται να υποδειχθούν από το Δήμαρχο μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από τις λοιπές Παρατάξεις ή και Ανεξάρτητους Συμβούλους.

– Τα μέλη που υποχρεωτικώς ορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της Υ.Α. (Διευθυντές, νηπιαγωγός, εκπρόσωποι γονέων και μαθητικών κοινοτήτων) δενυπολογίζονταιστην αναλογία των 3/5 κατά την υπόδειξη του Δημάρχου. »

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο παραθέτει και σχετικό παράδειγμα εφαρμογής: 

« Σε μία δευτεροβάθμια 15μελήΣχολική Επιτροπή,

– οΔήμαρχοςυποδεικνύει ταεννέα (9)μέλη, που μπορεί να είναι Αιρετοί ή δημότες,

τέσσερα(4) είναι τα υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες (Διευθυντές, εκπρόσωπος γονέων και μαθητών) και

-δύο (2)μέλη υποδεικνύονται από τις λοιπές Παρατάξεις. »