Δημοτικοί Υπάλληλοι: Τι αλλάζει στις αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης

Νέα διάταξη για τους Υπαλλήλους της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή.

Στην παρ.1 του αρ.14 Νομοσχεδίου που κατετέθη την 20η Μαΐου, ορίζεται πως στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.4440/2016 προστίθεται επιπλέον εδάφιο ως εξής:

« Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης ΜΟΝΟ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. »

Σύμφωνα με την κατατεθείσα Αιτιολογική Έκθεση, « με την προτεινόμενη διάταξη διασφαλίζεται, η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, ενώ, ταυτόχρονα προστατεύεται και ο θεσμός της οικογένειας. »

Υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω παρ.1 του αρ.11 του ν.4440/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα προβλέπει ότι:

« Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του αρ.1 του ν.4356/2015 Δημόσιος Υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα. »

Στο τέλος αυτής της παραγράφου δηλαδή, προστίθεται τώρα με το Νομοσχέδιο η νέα διάταξη που αναφέραμε ανωτέρω.