Δημοτικό Συμβούλιο Φιλοθέης-Ψυχικού: Πως βγαίνουν οι πλειοψηφίες για την επιβολή τελών

Εγκύκλιο προς όλους τους Δήμους της Χώρας απέστειλε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στο Υπουργείο και προς το σκοπό της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των σχετικών με τη διαδικασία λήψης των Αποφάσεων κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεων που αφορούν την επιβολή δημοτικών τελών, φόρων δικαιωμάτων και εισφορών.

Ι]Σε ό,τι αφορά την Απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού – σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ.185 του ν.4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ.1 του αρ.1 του ν.25/1975 – η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο ΔημοτικόΣυμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες διατάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του ΔημοτικούΣυμβουλίου, προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου).

Στην ειδική δε περίπτωση κατά την οποία η μοναδική πρόταση που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία είναι αυτή της Οικονομικής Επιτροπής, οι ψήφοι που αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, ΑΚΥΡΕΣ και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση.

ΙΙ]Αναφορικά με τον καθορισμό των υπόλοιπων τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών που ρυθμίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου,κατά το αρ.65 του ν.3852/2010, εφαρμόζονται τα σχετικώς προβλεπόμενα στο αρ.11 του ν.4623/2019.

Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται πλείονες της μίας πρότασης η οποία κατατίθεται από την Οικονομική Επιτροπή, και καμία από τις προτάσεις που έχουν τεθεί προς συζήτηση δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο μεταξύ των δύο πρώτων σε προτιμήσεις προτάσεων κατά την προηγηθείσα πρώτη ψηφοφορία.Ως εκ τούτου η πρόταση, μεταξύ των δύο, που θεωρείται εγκεκριμένη,σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτή που συγκεντρώνειτην ΣΧΕΤΙΚΗκαι όχι την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχυρή και δεδηλωμένη βούληση του νομοθέτη για αποφυγή φαινομένων άσκησης μη εποικοδομητικής αντιπολίτευσης, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να επιδράσει, εν προκειμένω, αρνητικά στα έσοδα και την οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ Α’ βαθμού και κατ’ αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, στην ειδική περίπτωση κατά την οποία κατατίθεται προς συζήτηση για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών αποκλειστικά η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, οι ψήφοι που αντιτίθενται στην εν λόγω πρόταση αλλά δεν τοποθετούνται εκ των πραγμάτων υπέρ κάποιας άλλης πρότασης, ΔΕΝ λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται να επιτευχθεί βάσει της νομοθεσίας για την έγκριση της πρότασης.