Δημοτικά Συμβούλια: Τροπολογία αλλάζει την αναγκαία πλειοψηφία για μισθώσεις Δημοτικών Ακινήτων

Το άρθρο 15 Τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, που κατετέθη στη Βουλή την 24η Ιουλίου, αντικαθιστά την παρ.3 του αρ.192 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/2006), η οποία είχε προηγουμένως αντικατασταθεί από τον Κλεισθένη (ν.4555/2018) και αφορά την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα.

Βασικό χαρακτηριστικό της αλλαγής είναι ότι απαλείφεται (με απλά λόγια, εξαφανίζεται από το νόμο) η ρητή προϋπόθεση πως η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου « λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ».

Ταυτοχρόνως, προστίθεται νέο β’ εδάφιο, που ορίζει πως με όμοια Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δηλαδή χωρίς απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του) χωρεί παράταση για έως 25 έτη των μισθώσεων της περ.α’ της παρ.4 του ίδιου άρθρου του Κώδικα.  Η περ.α’ της παρ.4 αφορά τις μισθώσεις «δημοτικών ακινήτων για διάρκεια μέχρι 99 έτη, με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ.17 του αρ.6 του ν.2160/1993», για τις οποίες ο νομοθέτης, επίσης, μέχρι τώρα απαιτούσε Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου.

Για να γίνουν ευκολότερα αντιληπτά τα ανωτέρω, ακολουθεί το πριν και το μετά της διάταξης:

ΠΡΙΝ (παρ.3 του αρ.192 του Κώδικα Δήμων, ως ισχύει)

« 3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα, για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. »

ΜΕΤΑ (άρθρο 15 Τροπολογίας)

« 3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα, για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.

Με όμοια Απόφαση, ειδικά για την περ.α’ της παρ.4 χωρεί παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων για έως 25 έτη υπό τους όρους του προηγουμένου εδαφίου, ύστερα από συνεκτίμηση της προτεινόμενης επένδυσης για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος. ».

Στην Αιτιολογική Έκθεση οι Υπουργοί δεν αιτιολογούν καθόλου γιατί τροποποιείται ο Κώδικας Δήμων ως ανωτέρω, απλά επαναλαμβάνουν σε περίληψη τι λέει το άρθρο που κατέθεσαν.