Δημόσιο-ΟΤΑ: Διευκρινίσεις για το πότε είναι υποχρεωτική η μάσκα

Οδηγίες για τις περιπτώσεις υποχρεωτικότητας της μάσκας στις Υπηρεσίες Δημοσίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, με Εγκύκλιο που έχει μεταξύ άλλων ως αποδέκτες και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας ενάντια στον κορωνοϊό και στο πλαίσιο της ανάγκης λήψης σχετικών μέτρων, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων, εκδόθηκε η αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28-7-2020 ΚΥΑ (Β’ 3131), σύμφωνα με την οποία σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (Δημοσίων Υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Πίνακα της ΚΥΑ, η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας αφορά χώρους γραφείων Δημοσίων Υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση.

Σημειώνεται ότι, επιπλέον των ανωτέρω νέων ρυθμίσεων, σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.21 της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/ 25.7.2020 ΚΥΑ (Β’ 3099), «2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των Υπαλλήλων και μεταξύ των Υπαλλήλων και των πολιτών».

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τόσο εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών όσο και εκ μέρους των ίδιων των Υπαλλήλων στο σύνολό τους να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας στο πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας υγείας, όπως αυτά έχουν αναλυτικά καταγραφεί σε προηγούμενες σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται στους Υπαλλήλους να κάνουν προαιρετικά χρήση μη ιατρικής μάσκας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου αυτή δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου στο χώρο εργασίας παρατηρείται συγχρωτισμός και συνωστισμός ή δεν τηρείται η ως άνω προβλεπόμενη ελάχιστη απόσταση.

Ειδικές Οδηγίες παρέχει η Εγκύκλιος για τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Λαμβανομένης υπόψη της διακοπής χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας για Υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά και της υποχρεωτικής πλέον χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε περιπτώσεις Υπαλλήλων που έρχονται σε επαφή με κοινό, επισημαίνεται ότι ειδικά για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν κρίνεται σκόπιμη προς το παρόν η εξακολούθηση τήρησης του καταμερισμού προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων σε 3 διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00 – 8.00 – 9.00 και 15.00 – 16.00 – 17.00 αντίστοιχα) και οι Υπάλληλοι θα πρέπει να επανέλθουν στο ωράριο εργασίας τους βάσει των οικείων παγίων διατάξεων.