Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού -ΟΚΑΠΑ: Αναβάθμιση Βρεφονηπιακού Σταθμού Τζαβέλλα

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού και ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, προκηρύσσουν ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με σκοπό την επιλογή αναδόχου δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού – Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα», προϋπολογισμού 111.600,00€ συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων 15% και του Φ.Π.Α. 24%.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 20:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της οικείας διακήρυξης ορίζεται η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, ώρα 10:00π.μ.

Η επιδιωκόμενη σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κ.Υ.Α. με αρ. 83010/4098/02-08-2017 (2710 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού τουλάχιστον χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00€). 

Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.