Δήμοι: Όλο το θεσμικό πλαίσιο και οδηγίες για τις δηλώσεις επιφάνειας ακινήτων

Αναλυτική Εγκύκλιος εστάλη σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για τη γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγιών εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση / διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού.  Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Θ.Λιβάνιος ενημερώνει για τα κάτωθι:

– Με την παρ.2 αρ.51 ν.4647/2019 παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους υποβολής δήλωσης στοιχείων του ακινήτου, είτε αρχικής ή διορθωτικής, που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των οφειλόμενων δημοτικών τελών και φόρων να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες, στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε δημοτικό έσοδο, δηλώσεις (αρ.2-3 ν.25/1975, παρ.10 αρ.10 ν.1080/1980, παρ.5 αρ.24 ν.2130/1993) και να απαλλαγούν από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναδρομικά τέλη και πρόστιμα (αρ.2 ν.429/1976, παρ.11-14 αρ.10 ν.1080/1980, παρ.12-16 αρ.24 ν.2130/1993), επιβαρυνόμενοι, εν προκειμένω, μόνο με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους που θα προκύψουν από τον αναδρομικό υπολογισμό τους με χρονική αφετηρία την 1-1-2020.

– Μέσω της ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης (tetragonika.govapp.gr), η οποία έχει ενεργοποιηθεί και τεθεί στη διάθεση του κοινού, οι υπόχρεοι μπορούν να υποβάλλουν προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού τις αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις που αφορούν ηλεκτροδοτούμενα αλλά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια αυτών έως τις 31-8-2020, μετά και την παράταση της εν λόγω προθεσμίας που πραγματοποιήθηκε με την παρ.2 αρ.375 ν.4700/2020.

–  Μετά την πάροδο της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις περί απαλλαγής από τα πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης όπως και των πριν την 1.1.2020 οφειλόμενων ποσών από μη βεβαιωθέντα τέλη και φόρους.   Ειδικά για τους υπόχρεους που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις περί αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαίρετων κατασκευών χρήσεων, σύμφωνα με την παρ.1 αρ.102 ν.4495/2017, η προθεσμία υποβολής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ίδια με την προθεσμία που προβλέπεται στην παρ.1 αρ.102 ν.4495/2017 ως ισχύει.

–  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ενεργοποιηθεί προς διευκόλυνση των πολιτών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων δεν συνιστά, κατά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τον αποκλειστικό τρόπο υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων, ωστόσο είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να ενθαρρύνεται ισχυρά έναντι της επιλογής της έντυπης δήλωσης, ιδιαίτερα υπό το φως της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.

–  Δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η υποβολή οποιωνδήποτε συμπληρωματικών, της δήλωσης μεταβολής, στοιχείων, δικαιολογητικών ή τεκμηρίων και ως εκ τούτου η προσκόμιση των τελευταίων δεν συνιστά κατ’ αρχήν νόμιμη υποχρέωση του δηλούντος.

–  Σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ.3 αρ.51 ν.4647/2019, όπως προστέθηκε με την παρ.2 αρ.21 ν.4674/2020, οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν την ενεργοποίηση της δυνατότητας υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στην παρ.2 αρ.51 ν.4647/2019, ήτοι πριν την 16η -12-2019, και αφορούν στην αναδρομική επιβολή των αναλογούντων τελών και φόρων, ανεξάρτητα από τα οικονομικά έτη που αυτά αφορούν, καθώς και στα συναφή πρόστιμα περί μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης, διαγράφονται χωρίς αίτηση του οφειλέτη.  Σε ό,τι αφορά δε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ανωτέρω οφειλές είχαν ήδη, κατά την 16η-12-2019, καταβληθεί ή υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, αποκλείεται η δυνατότητα επιστροφής των ήδη καταβληθέντων ποσών ή δόσεων.  Είναι αυτονόητο ότι εάν ο υπόχρεος είχε υποβάλει, πριν τις 16-12-2019, την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση μεταβολών, αλλά για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, η ταμειακή βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων αναλογούντων φόρων και τελών, τα τελευταία δεν βεβαιώνονται και δεν αναζητούνται. 

–  Βάσει ρητής πρόβλεψης που περιλαμβάνεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.3 αρ.51 ν.4647/2019, περίπτωση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών δεν συντρέχει στις περιπτώσεις που αυτές προέκυψαν κατόπιν αυτεπάγγελτων ελέγχων ή διασταυρώσεων στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εσόδων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, χωρίς ωστόσο να συγκαταλέγονται, στην εν λόγω εξαίρεση τυχόν οφειλές που προέκυψαν μετά από την προσκόμιση στοιχείων εκ μέρους των ενδιαφερομένων, προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ (αρ.58 ν.4483/2017).

–  Με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 αρ.375 ν.4700/2020 παρατείνεται έως τις 31-8-2020 η προθεσμία υποβολής προς τους Δήμους της Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη χρήσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου που προβλέπεται στην παρ.2 αρ.222 ν.4555/2018.

–  Δεδομένου ότι με τις προαναφερθείσες διατάξεις, τίθενται αποκλειστικές καταληκτικές χρονικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, η πάροδος των οποίων συνεπάγεται την επιβολή, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί εσόδων των ΟΤΑ Α’ βαθμού, αναδρομικών χρεώσεων και προστίμων, προσθέτοντας έτσι οικονομικές επιβαρύνσεις για τους δημότες σε μια ούτως ή άλλως απαιτητική οικονομική συγκυρία, το ΥΠΕΣ παρακαλεί τους Δήμους να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, για την έγκαιρη και εκτενή διάχυση του περιεχόμενου των ρυθμίσεων και γνωστοποίηση των τιθέμενων προθεσμιών και ειδικών προϋποθέσεων, στο σύνολο των ενδιαφερόμενων αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο και πρόσφορο μέσο δημοσιότητας.