Αποπληρωμή έργων Α.Ε. Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Τι ψηφίστηκε για τις οφειλές τους

Τις Ανώνυμες Εταιρείες που ανήκουν σε ποσοστό άνω του 51% σε OTA Α΄ και Β΄ βαθμού, αφορά Τροπολογία που ψηφίστηκε ως άρθρο 238 στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, ανατέθηκε σε Α.Ε. ΟΤΑ η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, τα οποία ολοκληρώθηκαν χωρίς οι εν λόγω Φορείς της Αυτοδιοίκησης να λάβουν το σύνολο της σχετικής χρηματοδότησης.

Τα σχετικά ποσά καταβλήθηκαν από ιδίους πόρους των Φορέων ή με χρηματοδότηση από τρίτους ή με τραπεζικό δανεισμό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υποχρεώσεων που δεν έχουν ικανοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Με την ψηφισθείσα διάταξη, επεκτείνεται στους εν λόγω Φορείς των ΟΤΑ η πρόβλεψη του αρ.112 του ν.4497/2017, η οποία αφορούσε σε αντίστοιχες περιπτώσεις Α.Ε. εποπτευομένων από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Διευκολύνεται έτσι η αποπληρωμή των χρονιζουσών αυτών υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από το χρόνο δημιουργίας αυτών και το χρόνο υλοποίησης των σχετικών έργων, με τη δυνατότητα αξιοποίησης και των πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων (ΠΔΕ), όταν δεν επαρκούν οι πόροι του εθνικού σκέλους, με βάση τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες, δεδομένου ότι πρόκειται για έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί και επιπλέον είναι προ πολλού ολοκληρωμένα και λειτουργικά και έχουν διασυνδεθεί με το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι η ανωτέρω επιχειρηματολογία παρατίθεται στην Αιτιολογική Έκθεση της Τροπολογίας, όπου επιπλέον τονίζεται ότι « σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται εκ λόγου ίσης μεταχείρισης ομοίων περιπτώσεων, αφού είναι αδιανόητο να ισχύει μια ρύθμιση αυτού του περιεχομένου για Α.Ε. του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και να μην ισχύει για Α.Ε. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι θεσμικές οντότητες του Δημόσιου Τομέα ».

Υπογραμμίζεται ότι το ύψος των ποσών ανά έργο, καθώς και η διαδικασία για την πληρωμή των ανωτέρω υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της μεταφοράς σε νέα Συλλογική Απόφαση, θα ρυθμιστούν με ΚΥΑ.

Προς πληρέστερη κατανόηση, ας δούμε τι προβλέπει το προναφερθέναρ.112 του ν.4497/2017 και τι ακριβώς ψηφίστηκε τώρα στη Βουλή για την Αυτοδιοίκηση:

ΑΡΘΡΟ 112 Ν. 4497/2017

« Η δαπάνη για την αποπληρωμή έργων με δικαιούχους ή Φορείς υλοποίησης, Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου, εποπτευόμενες από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ή παλαιότερες προγραμματικές περιόδους και είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου υλοποίησης των έργων, δύναται να βαρύνει είτε το εθνικό είτε το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος αυτού. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υποδομών & Μεταφορών καθορίζεται το ύψος της προς πληρωμή δαπάνης, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα. »

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΑΡΘΡΟ 238 ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

« 1. Η εφαρμογή της διάταξης του αρ.112 του ν.4497/2017 επεκτείνεται ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών που ανήκουν σε ποσοστό άνω του 51% σε OTA Α΄ και Β΄ βαθμού, εποπτευόμενες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

2. Στην περίπτωση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν ήδη ολοκληρωθεί και λειτουργούν παραγωγικά και η παραγόμενη από αυτά ενέργεια έχει ήδη ενταχθεί στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θεωρείται ότι τόσο η ενεργειακή επιθεώρηση όσο και η οριστική παραλαβή τους έχει νομίμως συντελεστεί.

3. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίζεται το ύψος της προς πληρωμή δαπάνης, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα. »