Ανακοίνωση πρόσληψης 22 καθαριστριών σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών – Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την παρακάτω αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 2/2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: proslipsi@0177.syzefxis.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει 24/8/2020, επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας (26/8/2020 ώρα 24:00) και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προϋποθέσεις πρόσληψης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Έντυπα:

Διαβάστε την Εγκύκλιο που αφορά στον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για την μοριοδότηση, εδώ