Υπογραφή ενταλμάτων μετά τον Κλεισθένη- Τι έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο

Τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 203 και 205 του Κλεισθένη (ν.4555/2018) και συγκεκριμένα το ζήτημα της νομιμότητας των υπογραφών στα χρηματικά εντάλματα, έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με την αριθμ. 276/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VIIΤμήμα, χρηματικό ένταλμα κρίθηκε πως ήταν άκυρο και δεν έπρεπε να θεωρηθεί.

Όπως αποφάσισε, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα ορθώς δεν υπογράφεται από πρόσωπο που φέρει ιδιότητα αντίστοιχη με αυτήν του Προϊσταμένου Λογιστηρίου, καθόσον, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4555/2018 αρκεί η υπογραφή του από τον νομίμως ορισθέντα ως Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Δήμου ή τον νομίμως εξουσιοδοτηθέντα από αυτόν, και τον συντάκτη του.

Ωστόσο, το ίδιο ένταλμα μη νομίμως υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου υπό την ιδιότητά της ως αναπληρώτριας της Π.Ο.Υ., καθόσον ο ορισμός της τελευταίας από το Δήμαρχο είναι μη νόμιμος.

Ειδικότερα, ως Π.Ο.Υ.δεν έπρεπε να οριστεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, αλλά η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, δοθέντος ότι στη Διεύθυνση της οποίας προΐσταται υπάγονται όλες οι υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος και από αυτήν ασκούνται όλες οι οικονομικές λειτουργίες του Δήμου.

Κατά την έννοια του νόμου, συνεχίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο,Π.Ο.Υ. ορίζεται ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας που περιλαμβάνει όλες τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, όπως είναι εν προκειμένω η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθόσον ο νόμος θέλησε την ευθύνη για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων και την εν γένει οικονομική διοίκηση να φέρει ο ανώτερος ιεραρχικά υπάλληλος όλων των εμπλεκομένων με την οικονομική λειτουργία του Δήμου.