Το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δήμων

Μεταβάλλεται το Πειθαρχικό Δίκαιο που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με το αρ.56 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου .

Συγκεκριμένα, αντικαθίστανται τα άρθρα 120, 121, 122 και 123 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει), που αφορούν τα πειθαρχικά όργανα, τους πειθαρχικώς προϊσταμένους και την αρμοδιότητά τους, καθώς και την αρμοδιότητα των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων.

Αυτό γίνεται προκειμένου “αφενός να αρθούν ασάφειες που είχαν προκύψει μετά τον ν.4057/2012 από την αναλογική εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα στους υπαλλήλους των ΟΤΑ και αφετέρου να υπάρξει εναρμόνιση των πειθαρχικών διατάξεων του Δημοσίου και των ΟΤΑ.”.

Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου, κατά την ακρόαση Φορέων στη Βουλή προέβη στην εξής αναφορά για το θέμα: « Σχετικά με την επιβολή πειθαρχικών ποινών στο αρ.56, δεν συμφωνούμε με το να δίνεται η δυνατότητα αύξησης των ποινών αυτών από τον Δήμαρχο και τους Διευθυντές.  Προτείνουμε να παραμείνει η διάταξη ως έχει. »

Ακολουθούν τα άρθρα του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως διαμορφώνονται με το Ν/Σ.

Άρθρο 120  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν: (α) οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοί τους, (β) το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων, (γ) το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, (δ) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, (ε) το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα Διοικητικά Εφετεία και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Άρθρο 121 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ

Πειθαρχικώς Προϊστάμενοι των υπαλλήλων είναι: (α) ο Δήμαρχος επί όλων των υπαγόμενων στην αρμοδιότητά του υπαλλήλων, (β) ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, (γ) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης, (δ) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος, (ε) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, (στ) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων.

Άρθρο 122 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Όλοι οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης.

Την ποινή του προστίμου με τους παρακάτω περιορισμούς μπορούν να επιβάλουν οι εξής:

(α) ο Δήμαρχος, έως και τις αποδοχές 3 μηνών, (β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων, έως και τις αποδοχές 1 μηνός, (γ) ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, έως και τα 2/3 των μηνιαίων αποδοχών, (δ) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης, έως και το 1/4 των μηνιαίων αποδοχών.

Η αρμοδιότητα των πειθαρχικώς Προϊσταμένων είναι αμεταβίβαστη, εκτός αν από ειδική διάταξη προβλέπεται διαφορετικά.

Αρμόδιος πειθαρχικώς Προϊστάμενος είναι εκείνος στον οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά τον χρόνο τέλεσης του παραπτώματος. Αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία από αυτή της οργανικής του θέσης, αρμόδιος πειθαρχικός Προϊστάμενος είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά τον χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση καθηκόντων του στην Υπηρεσία αυτή.

Οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι και το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως.

Αν έχουν επιληφθεί αρμοδίως περισσότεροι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι, η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται μόνο από εκείνον που κάλεσε πρώτος σε απολογία τον υπάλληλο. Ο ανώτερος πειθαρχικώς Προϊστάμενος ή το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα να ζητήσουν την παραπομπή της πειθαρχικής υπόθεσης σε αυτούς, εφόσον δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση.

Αν ο πειθαρχικώς Προϊστάμενος που έχει επιληφθεί, κρίνει ότι το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της αρμοδιότητάς του, παραπέμπει την υπόθεση σε οποιονδήποτε ανώτερο αυτού πειθαρχικώς Προϊστάμενο μέχρι και τον Δήμαρχο ή το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων, αν πρόκειται για υπάλληλο του Νομικού Προσώπου, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου. Αν ο Δήμαρχος ή το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, του Ιδρύματος και του Συνδέσμου Δήμων κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και της δικής του αρμοδιότητας, παραπέμπει το θέμα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Άρθρο 123 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Δ.Σ. ΝΠΙΔΔ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

Τα Δ.Σ. των ΝΠΔΔ, των Ιδρυμάτων και των Συνδέσμων Δήμων μπορεί να επιβάλλουν τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και τις αποδοχές μηνών.

Περαιτέρω, με την παρ.2 του αρ.56 του Ν/Σ αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου πέμπτου του ν.4057/2012, ως εξής:  « 1. Οι διατάξεις του παρόντος που αναφέρονται σε θέματα αργιών, καθώς και οι διατάξεις με τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές, όπως και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως για το μόνιμο προσωπικό των Δήμων, ΝΠΔΔ, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων.

Κατ’ εξαίρεση, για τα πειθαρχικά όργανα και τους πειθαρχικώς Προϊσταμένους, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους εφαρμόζονται τα αρ.120 έως 123 του ν.3584/2007.  

Ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ A΄ βαθμού αποτελεί η άρνησή τους να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας που τους χορηγεί η Υπηρεσία κατά τον χρόνο της εργασίας τους και η μη προσέλευσή τους στον προληπτικό ιατρικό έλεγχο.

Η μη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους υπαλλήλους συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου οργάνου, η οποία τιμωρείται πειθαρχικώς. »