Θεσπίζεται Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στη δημιουργία ενός “Μητρώου Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης” προχωρά η Κυβέρνηση,με στόχο “τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, το διαδικτυακό Μητρώο θα δημιουργηθεί σε αυτό το Υπουργείο και θα περιλαμβάνει “στοιχεία που αφορούν

– την οικονομική και διοικητική λειτουργία τους,

– τα στοιχεία του ενεργητικού τους,

– τα αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα Νομικά τους Πρόσωπα.”

Η καταχώριση στο Μητρώο εκάστου στοιχείου ενεργητικού θα αποδίδει έναν “μοναδικό αριθμό Μητρώου”.

Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου θα διαπιστωθεί με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Μαρτίου 2020, Αποφάσεις που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου της Διαύγειας (ν.3861/2010) “ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν εκτελούνται, αν δεν συνοδεύονται από τον αριθμό Μητρώου” που προαναφέρθηκε.

Στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στα Μητρώα και τις Βάσεις Δεδομένων που προβλέπονται

– στα άρθρα 25 (Μητρώο των ΝΠΔΔ Δήμων-Περιφερειών) και 26 (Μητρώο Επιχειρήσεων Δήμων-Περιφερειών) του ν.4257/2014,

– στο άρθρο 194 του Κλεισθένη (Ηλεκτρονική Βάση Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας)

θα μεταπέσουν στο νέο Μητρώο.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, θα καθοριστούν

– η διαδικασία τήρησης του Μητρώου,

– τα στοιχεία που καταχωρούνται,

– τα δικαιώματα πρόσβασης,

– κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.