Τα ονόματα των 25 προσληφθέντων στην καθαριότητα στον δήμο μας (Πίνακας)

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού αναρτά τον υπ’ αριθ. πρωτ. 18816/18-12-2019 (Α.Δ.Α.: 64ΥΤΩΗ80Η9Λ) συνημμένο Πίνακα Προσληπτέων που αφορά σε προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου (υπ’ αριθ. πρωτ. 18219/09-12-2019 Ανακοίνωση). Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν στον τομέα της καθαριότητας, είτε ως οδηγοί απορριμματοφόρων, είτε ως εργάτες καθαριότητας.

Δείτε τον Πίνακα εδώ.