Σχολικές Καθαρίστριες – Βαρέα και Ανθυγιεινά: Τι διευκρινίζει Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Εγκύκλιο για την ασφάλιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων& Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, των απασχολούμενων στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης, εξέδωσε ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ.

Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του Κανονισμού Βαρέων& Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ειδικότερα με την 23ηπερίπτωση του Β’ Εδαφίου, υπάγονται σε αυτόν οι καθαριστές-καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση.

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:

Για τους καθαριστές και τις καθαρίστριες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, η εν λόγω σύμβαση καθοριζόταν από τον αριθμό των αντίστοιχων αιθουσών διδασκαλίας, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά ως προς το χρόνο απασχόλησης.

Για την ένταξη των εν λόγω προσώπων στα Βαρέα& Ανθυγιεινά Επαγγέλματα συσχετιζόταν η ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή τους με το ποσό το οποίο δικαιούνταν να λάβει μηνιαίως καθαριστής/στρια για εβδομαδιαία απασχόληση 30 ωρών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητική Απόφαση (Δ.Α.).

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ 1/7/2019

Με τις διατάξεις του αρ.27 του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α’ 89/10.6.2019) ορίζεται ότι «τα απασχολούμενα με την καθαριότητα των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης πρόσωπα οποιασδήποτε βαθμίδας, που υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τη νομοθεσία του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλίζονται κατά τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης. Η εν λόγω υπαγωγή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από το μήνα δημοσίευσης του νόμου και κατισχύει των προηγούμενων διατάξεων».

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι καθαριστές και καθαρίστριες των χώρων της δημόσιας εκπαίδευσης, οποιασδήποτε βαθμίδας, από 1/7/2019υπάγονται στις διατάξεις του εν ισχύ Κανονισμού Βαρέων& Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης τους. Οι ημέρες ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων για την συγκεκριμένη απασχόληση υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για την απεικόνιση της ασφάλισης μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης έχει δημιουργηθεί νέος Κωδικός Ειδικότητας με λεκτική περιγραφή «πρόσωπα απασχολούμενα με την καθαριότητα χώρων δημόσιας εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας ανεξαρτήτως ωρών ημερήσιας απασχόλησης» με κωδικό 000141 και με ισχύ από 1/7/2019. Ο εν λόγω Κωδικός Ειδικότητας έχει συνδεθεί με τους ΚΑΔ 8011, 8012, 8013, 8014, 8021,8022, 8023, 8024, 8033, 8034 και τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 105 με ισχύ από 1/7/2019.

Η αριθμ. 28/133260/25.6.2020