Στα ΚΕΠ των Δήμων η νέα διαδικασία του Υπουργείου Παιδείας

Με Κοινή Απόφαση των Υφυπουργών των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.κ. Β.Διγαλάκη και Γ.Γεωργαντά, (Φ.Ε.Κ. Β’ 3784/9.9.2020) μία επιπλέον διαδικασία προστέθηκε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ότι η διοικητική διαδικασία Αίτησης για «Χορήγηση παραρτήματος διπλώματος, όπως ορίζεται από το άρθρο 15 του ν.3374/2005 (Α΄ 189)» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ κατά την προβλεπόμενη διαδικασία από το αρ.31 του ν.3013/2002.

Επιπλέον, καθορίστηκε το έντυπο που θα χρησιμοποιείται από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναφορικά με τη χορήγηση παραρτήματος διπλώματος, στο αρ.15 του ν.3374/2005 ορίζεται πως το παράρτημα διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.  Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα.  Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών.  Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή.  Η παρ.3 προβλέπει πως το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το υπόδειγμα, τον τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται οι τομείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτούς.